Charakteristika
Kto sme?
Náš cieľ
Štruktúra
Organizačný tím
Financovanie
Dobrodinci
Kontakt

V auguste 2014 sa začali prvé plodné diskusie o možnej spolupráci medzi bratmi, sestrami a dominikánskymi laikmi v oblasti pastorácie mládeže. Následne bol vytvorený užší tím pre prácu s mládežou. Hlavná náplň jeho práce spočíva v organizovaní mládežníckych stretnutí, pri ktorých môžu mladí zažiť svedectvo a kázanie celej dominikánskej rodiny. Na základe bližšieho poznania a skúsenosti mladých s dominikánskou charizmou sa v nich postupne formuje slobodné rozhodnutie mať účasť na poslaní kázať.

KTO SME?

Sme mladí ľudia, ktorí svoje nasledovanie Krista založili na pilieroch dominikánskej spirituality: modlitba, komunita, štúdium a kázanie.

Chceme byť kazateľmi radostnej zvesti. Naše kázanie sa rodí v spoločenstve slobodných ľudí. V modlitbe a štúdiu sa otvárame pre slobodu a lásku k bratom a sestrám. Základom a zavŕšením našej snahy je kontemplácia Boha, ktorý zjavil svoju slávu v tvári Ježiša Krista, ľudí okolo nás a živého pohybu neustále sa rodiaceho sveta.

Pri hľadaní našej identity sme sa nechali inšpirovať myšlienkou Tomáša Halíka:

Som presvedčený, že kresťanstvo zajtrajška nebude „ideológiou“ ani náboženstvom v zmysle „systému vier a rituálov“ (podľa Durkheimovej definície), ale že má a môže byť školou viery, nádeje a lásky; školou podľa ideálu stredovekých univerzít, onoho spoločenstva života, modlitby a štúdia, kde sa pravda hľadala v slobodnej diskusii a druhým sa odovzdávalo to, čo bolo predtým premeditované (podľa zásady contemplata aliis tradere). (Chci, abys byl, str.10)

NÁŠ CIEĽ

Chceme osloviť mladých ľudí, ktorí chcú prehĺbiť svoju vieru alebo ju ešte len objaviť, ktorí majú nevyjasnené otázky viery alebo samotná viera sa im stala veľkou otázkou, ktorí majú odvahu sa pýtať, hoci odpovede ostanú otvorené. Chceme sprevádzať hľadajúcich alebo kráčať s nimi ako spoluhľadajúci.

Naším cieľom je viesť mladých ľudí k tomu, aby mali odvahu ponoriť sa do ticha a stretnúť sa sami so sebou, aby mali otvoreného ducha pre Boží hlas v dejinách a znameniach doby, aby mali odvahu dotknúť sa tajomstva druhého človeka, ktoré sa zračí v jeho obnaženej tvári, aby mali odvahu premýšľať, a tak sa stali dospelými kresťanmi v modernom svete.

ŠTRUKTÚRA

Ako a kde sa stretávame:

Podujatia, ktoré organizuje ADOM, majú niekoľko úrovní. Zatiaľ štyrikrát v roku  organizujeme víkendové a dlhšie stretnutia pre mladých vo vysokoškolskom veku cca do 35 rokov. Prebiehajú v Dominikánskom kontemplatívnom centre Pustý dvor v Ábelovej. Podobne tak pre mladých v stredoškolskom veku. Im však patrí aj týždenné stretnutie v auguste. Začiatkom decembra sa koná organizačno-vyhodnocovacie stretnutie v Dominikánskom kláštore bratov v Košiciach. Raz v roku (v lete) organizujeme putovanie a zúčastňujeme sa aj na umelecko-duchovnom podujatí Dotyk krásy. Raz za dva roky pripravujeme konferenciu o pastorácii mládeže v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach. Samozrejme existujú aj miestne stretká v Košiciach a vo Zvolene. ADOM si nezakladá na členskej základni – je otvorené pre ľudí aj z iných spoločenstiev.

Program:

Program väčšinou tvorí niekto z organizačného tímu, ale kvôli obohateniu často pozývame aj hostí. Na našich víkendových stretnutiach spoločne slávime sv. omšu, modlievame sa ranné a večerné chvály, máme adoráciu alebo modlitbu v tichu. Niekedy pozeráme večer trochu náročnejší film. Súčasťou programu je aj kázanie mladých, prezentácia zaujímavých osobností, kreatívna tvorba.

Pokiaľ ide o štúdium, to sa koná formou prednášok alebo práce s textom. Snažíme sa používať trochu náročnejšie texty súčasných filozofov, príp. teológov, alebo primárne texty od autorov kresťanskej tradície. V druhom prípade lektor buď číta text a postupne ho komentuje, alebo mladí dostanú text, lektor ho krátko uvedie a potom po skupinách sami pracujú s textom. Niekedy sú texty rozdielne a jednotlivé skupiny majú ostatným predstaviť obsah textu a čo ich v ňom oslovilo. Často sa z toho vyvinie zaujímavá diskusia. Cieľom takejto práce je vytvoriť pre mladých priestor pre diskusiu (v malých skupinách sú otvorenejší), učiť ich argumentovať a pýtať sa, dodávať im odvahu k sebavyjadreniu a pripraviť ich na to, aby vedeli diskutovať aj o náročnejších otázkach.

PRIPRAVUJEME:

Škola kázania – dvojtýždňový kurz, v ktorom sa zameriame na rozbor textov, na rozbor slávnych i neslávnych kázní a rétoriku. Trochu teórie popreplietame s množstvom praktických cvičení.

Ozveny ticha – týždňový program pre náročnejších, ktorí majú odvahu ponoriť sa do ticha. Bude zameraný hlavne na tichú i spoločnú modlitbu, meditačné techniky, odkrývanie tajomstiev ľudskej duše a zázračné účinky ticha.

Systematickejšie štúdium – celoročný kurz, v ktorom sa účastníci oboznámia s významnými textami z filozofie a teológie. Štruktúra bude pozostávať z kombinácie štúdia cez internet (tútorskou formou) a približne piatich víkendových stretnutí. Cieľom bude naučiť študentov analyzovať texty, podať krátku syntézu a objavovať súvislosti.

 

 

ORGANIZAČNÝ TÍM

Organizačný tím sa stretáva niekoľkokrát v roku z dôvodu konzultácie a prípravy programu. Väčšinu jeho členov tvoria zatiaľ bratia dominikáni a sestry dominikánky, ale postupne sa zapájajú aj laici a mladí. Každý, kto má chuť niečo robiť, je vítaný.

br. Lukáš Žilák OP

Lukáš je hlavným koordinátorom za bratov dominikánov.

„Hoci nie som teológ, otázka Boha, ktorý sa zahalil do nepreniknuteľného ticha, sa mi stala otvorenou výzvou – životodarnou miazgou môjho rehoľného a kňazského povolania. Oslovilo ma tajomstvo mladého človeka, a preto sa mu snažím priblížiť. Občas dávam nepríjemné otázky, na ktoré ani sám neviem odpovedať…“

sr. Karola Dravecká OP

Karola je hlavnou koordinátorkou za sestry dominikánky a spolu s br. Samuelom je zodpovedná za ekonomiku.

„Mala som v živote veľkú príležitosť „vyjsť zo seba samej“ a zakúsiť, aké oslobodzujúce a radostné môžu byť „stretnutia s Ty“. Mojou životnou témou je mystagógia Eucharistie, ktorá nie je len vecou kníh. Poháňa ma tisíc nápadov a musím si dávať pozor na aktivizmus, preto je pre mňa Ábelová dôležitá. Je pre mňa oázou a miestom, kde je možné sa zastaviť.“

br. Samuel Lovás OP

„Mojím cieľom je hľadanie Boha. Stretávanie sa s Ním v modlitbe, štúdiu a následné podelenie sa o Neho s inými. Nič neobyčajné, naopak, obyčajne dominikánske. Počúvať Ho v tichu a samote, ako sa už v minulosti zjavoval, a vidieť dnešné „znamenia čias“, cez ktoré sa k nám prihovára – sebe samému i nám verný Boh.“

sr. Romana Šinaľová OP

Romana je zodpovedná za propagáciu a komunikáciu.

„Rada by som životu rozumela v jeho najvnútornejšej hĺbke a podstate.  Preto som stále hľadačom nezmiereným s tým, že ideálny svet nejestvuje. 🙂 Nechala som sa očariť autentickým svetom mladého človeka, ktorý sa zmieta v úprimnom hľadaní a balansuje medzi pochybnosťami a istotami. Som vďačná, že môžem  aktívne prispieť k vytváraniu nového spoločenstva, lebo slovami T. Mertona – „žiaden človek nie je ostrov““.

sr. Blažeja Furjeľová OP

„Neustála cesta za poznaním krásy – toto je stopa, po ktorej sa uberá moje dielo, môj život. Krása vo mne nielen doznieva, ale stále znie ako dôležitý spodný prúd každodennosti. A z tejto krásy sa snažím, cez rôzne formy umenia, ponúknuť mladým ľuďom priestor na tvorbu – v krajine, v ateliéri… alebo jednoducho v srdci človeka.“

 

 

FINANCOVANIE

Náklady na jeden deň pobytu na Pustom dvore sú cca 9,- €, do čoho nie je zarátaná preprava, pracovný materiál a honorár pre hostí. Avšak cena, ktorú platí študent, je 6,- €. Náklady na prípadný dovoz alebo odvoz mimo stanoveného času predstavujú ďalších 5,- €. Ostatné financie sa snažíme získavať prostredníctvom ZKSM a od dobrodincov. V roku 2017  nám nemalou čiastkou prispeli aj sestry a bratia dominikáni.

DOBRODINCI

Týmto by sme chceli osloviť všetkých dobrodincov so štedrým srdcom, ktorí by chceli prispieť na organizovanie podujatí ADOM-u. Svojím príspevkom čiastočne pomôžete uhradiť študijné materiály, cestovné náklady, ubytovanie, stravu, honorár pre vzácnych hostí, ale zvlášť náklady mladých účastníkov zo znevýhodnených finančných pomerov.

ADOM – číslo účtu: SK27 8360 5207 0042 0423 8481

Môžete nám poukázať 2% z Vašej dane prostredníctvom Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy. Bližšie informácie nájdete tu: http://dominikanky.sk/podporte-nase-projekty/. Pri vypĺňaní formulára, prosíme, zaškrtnite, že si želáte, aby prijímateľovi bol zverejnený darca. Súčasne Vás prosíme o zaslanie mailovej informácie o výške Vami poskytnutej finančnej čiastky.

Našim darcom sa zaväzujeme každý rok zaslať bulletin s podrobnými informáciami o aktivitách a využití finančných darov. Preto, ak ste sa rozhodli nás podporiť, prosíme  Vás o poskytnutie Vašej adresy na tieto účely.

KONTAKT

opmladez.sk@gmail.com