Zjavenie Krista Pána mudrcom – 6. 1. 2018 Cesta k lepšiemu.

Mt 2, 1 – 12

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa: Kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš . Odpovedali mu: V judskom Betleheme, tak ako to napísal prorok: A ty, Betlehem, v judskej krajine, vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu, Izraela. Vtedy Herodes zavolal potajomky mudrcov a dôkladne sa ich vypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Poslal ich do Betlehema a povedal: Choďte a podrobne zistite všetko o tom dieťati. Keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a klaňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Na pokyn vo sne, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.  

Drahí bratia a milé sestry.

Dnes máme pred očami evanjelium o ceste mudrcov. Keď sa na ich príbeh pozrieme, páči sa nám možno ich štedrosť: priniesli dary. Možno obdivujeme ich schopnosť klaňať sa neznámemu dieťaťu, na to treba pokoru. Možno sa nám páči ich nebojácnosť a priamosť, s akou sa rozhodli nepočúvať Herodesa. Možno obdivujeme ich odvahu vykročiť: opustili miesto na ktorom bývali a išli inde. Môžeme si predstaviť podmienky a zázemie, z ktorého vyšli. Iste sa nemali zle. Nechýbal im blahobyt a ani ľudia. Traja králi cítili, že hoci sa majú dobre, predsa im môže byť ešte lepšie. Že, aj keď majú mnoho dobrých vecí, môžu mať viac. Traja králi sú ľuďmi, ktorí na svojej duchovnej ceste kráčajú od dobrého k lepšiemu. Oni sú ukážkou toho, akou cestou väčšina ľudí prichádza k Ježišovi, oni sa vydali na cestu hľadania Boha. Dalo by sa povedať, že táto cesta je spolu s mnohými detailmi, ktoré sa na nej nachádzajú, vzorovou pre život každého človeka, ktorý chce nájsť Ježiša a postaviť svoj život pod Jeho vplyv.

Zameral by som sa iba na jednu časť tejto cesty, a síce na ich odchod z domu a na príchod do Betlehema. Mnohí z nás chceme opustiť život nejakej neresti, zloby alebo priamo hriechu. Traja králi ale nepatrili medzi túto skupinu ľudí. Oni patrili medzi tých, ktorí kráčali nie od zlého k dobrému. Toto je útek. Je to síce chvályhodný útek, ale predsa len útek. Traja králi neutekali. Oni nemali pred čím utekať. Oni kráčali smerom k lepšiemu, než to čo mali. Traja králi boli ľuďmi, ktorí kráčali od dobrého k lepšiemu. Boli spokojní s tým, čo dosiahli, ale vedeli, že jestvuje ešte niečo lepšie. A za tým šli. A v tomto sú nám nesmiernym vzorom. Toto je životný štýl, ku ktorému sme aj my volaní.

V príbehu o troch kráľoch je ešte jedna zaujímavá vec. Keď pozornejšie čítame evanjeliové rozprávanie zistíme, že hviezda, ktorá ich viedla sa objavila iba na začiatku ich cesty a potom zmizla. Znova sa objavila až na jej konci, keď už cestovali z Jeruzalema do Betlehema. Toto určite nie je zanedbateľný detail. Pravdu povediac, je to vec kľúčová. Každý, kto sa chce vydať na cestu za Kristom, musí túto dôležitú vec zobrať do úvahy. Mudrci, len čo urobili rozhodnutie, že vykročia, hviezda spred ich zraku zmizla. A oni kráčali bez nej, bez jej vedenia, bez jej svetla. Boli odkázaní len na otázky, možno aj na blúdenie a nachádzanie cesty. Mnohí z nás v svojom živote práve toto poznáme . Nech to bolo čokoľvek, pre čo sme sa rozhodli, priebeh je ten istý ako v prípade mudrcov. Najprv sa objavilo svetlo túžby za Kristom, za pravdou, za rozdávaním sa, za nejakým ideálom. Potom prišlo rozhodnutie. A zrazu svetlo zmizlo. A my sme museli bojovať, pýtať sa, hľadať. Musíme byť silní, aby sme sa celým takýmto procesom nenechali znechutiť alebo aby sme sa pod jeho ťarchou nerozhodli vzdať sa kráčania. Vzorom nám môžu byť „Traja králi“. Nesmieme byť preniknutí hrdosťou alebo pýchou, ktorá by nám bránila pýtať sa ľudí na cestu, na smer alebo žiadať o ich radu. Dôležité je, aby sme kráčali vpred, a to až do času, keď tma pominie a na oblohe sa znova objaví hviezda, ktorú sme videli na počiatku. Ak sme však vytrvali, našli sme. Hviezda sa znova objavila, aby nás uistila, že sme kráčali správne. Že sme našli to, k čomu nás kedysi na počiatku pozvala.

Každý z nás je dnes volaný k tomu, aby nepostál, ale stále objavoval a hľadal cesty, ktoré sú ešte  lepšie než tie, ktoré práve teraz vlastní. Drahí bratia, milé sestry, nech nás teda príklad mudrcov inšpiruje, aby sme sa nikdy neuspokojili s tým, čo sme už dosiahli, ale aby sme stále túžili po tom, čo je ešte viac než to, čo už máme. Prosme teda Pána, nech nám dá túto odvahu, aby sme nemali strach vykročiť a vydať sa za svetom. Amen.

brat Bartolomej OP