,,Byť kresťanom znamená plávať proti prúdu“ s . Ján Pavol II.

Na veľkonočnú vigíliu, skôr ako vyznáme svoju vieru nám kňaz dáva tri podstatné otázky: ,Zriekate sa zlého ducha ? Aj všetkých jeho skutkov? Aj všetkých jeho pokušení?´   Svojou odpoveďou: ,Zriekam sa’ dávam Bohu svoje slovo, že nastupujem na cestu nového života na cestu obrátenia, ktorá je náročná, lebo je to cesta proti prúdu. Voda krstu má svoju podobnosť s potopou, pri ktorej bolo zničené všetko stvorenie a tak bol zničený hriech.  Voda krstu posvätená mocou a silou Kristovho utrpenia, smrti a zmŕtvýchstania ničí hriech v človeku a má moc človeka duchovne vzkriesiť k novému životu. Podmienkou je viera a radikálny rozchod s hriechom. V prvom čítaní tejto nedele sa hovorí o potope sveta. Svätopisec konštatuje, že sa ,,na zemi“ rozšírilo zlo a Boh si ,,spomenul“.  Toto Božie rozpamätanie  vzťahuje sa nás na človeka a jeho záchranu. Boh si spomenul na svoj prísľub t.j. na  svoju zmluvu, to znamená, že v budúcnosti sa bude riadiť nie spravodlivosťou, ako pri potope ale výlučne milosťou a zľutovaním. Boh pre  svoje milosrdenstvo volá každého človeka, aby zanechal hriech, lebo to je najväčšie zlo, ktorého deštruktívne účinky vidíme v sebe a a v spoločnosti.

Boh Otec nám vo svojom Synovi podáva záchrane lano, máme nádej, že  pokušenie a útoky Zlého môžu byť odrazené, ak v svojej vôli sa pridáme na stranu Boha ak povieme pokušeniu ,jasné nie’ a Bohu slobodné ,áno’. Tu je náš dôvod prečo  sa v modlitbe Otče náš… obraciame na neho a prosíme, aby nás On náš Otec ochránil pred jeho útokmi a dal silu aj milosť nepodľahnúť jeho rafinovaným útokom. V evanjeliu P. Ježiš hlása nádej na spásu: najprv oznamuje, že ,,naplnil sa čas“ Božích prisľúbení t.j. toto je čas milosti, čas zápasov i víťazstiev. S Kristom sme pokúšaní s Kristom môžeme zvíťaziť. Kolbišťom na ktorom sa odohráva dramatický zápas nie je len svet s jeho pokušeniami, ale je to predovšetkým naše srdce. Sv. Ján apoštol hovorí o: ,, žiadostivosti očí, žiadostivosti tela a pýche života“. Ježiš hovorí: ,,priblížilo sa Božie kráľovstvo“. Kto chce vstúpiť do tohto kráľovstva musí zmeniť  svoje zmýšľanie, musí pristúpiť k radikálnemu prehodnoteniu hodnôt vo svojom živote, musí zmeniť pomyselnú cestu po ktorej doteraz išiel. To je  obrátenie srdca človeka a preto je  v táto zvesť evanjelia  dramatická, ako malo  ktorá iná.

Človek jednotlivec a ľudstvo  všeobecne sú v ,,ringu“ zápas je medzi dvoma líniami v jeho srdci proti sebe  bojujú dva hlasy: Hlas Boží a hlas Satanov.

Sv. Pavol v liste Rimanom 7 kap. 7,19. ,Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem’.

Počas stáročí sa pokúšali mnohí presvedčiť človeka, že príčinou všetkého zla je spoločnosť a  vládnúca moc, ktorá s  človekom manipuluje a ho ovláda.

Fr. mysliteľ Blais Pascal dáva túto odpoveď: ,Žiadne náboženstvo okrem nášho nehovorí pravdu že  človek sa  rodí v hriechu, žiadna filozofická škola to neučí, preto nik z nich nehovorí pravdu’.

To je jedná stránka drámy ľudstva, Božie slovo však neostáva len pri konštatovaní situácie, ale upriamuje našu pozornosť na udalosť ,,zvrhnutia“ satanovho kráľovstvá.

Ježiš zahájil najprv svojím pobytom na púšti, kde odrazil útoky Zlého a potom   duchovnú oslobodzujúcu ofenzívu človeka, aby nám pomohol žiť nový život Božích detí.

Božie slovo v evanjeliu hovorí: Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. To podstatné, čo si máme zapísať v pamäti svojho srdca sú tieto Ježišove slová: ,Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Treba si uvedomiť ten čas, to je milosť, ktorú Ti Boh dáva,, teraz, dnes. Je to čas milosti, ktorý sa nemusí opakovať. Je to ako na olympijských hrách v Pjochčangu. Pri trénovaní sa mnohým darilo, no pri samotnej súťaží ich počasie zradilo, reparát už nie je možný, ostalo sklamanie a slzy. Ešte väčšiu pozornosť treba venovať Ježišovej výzve: ,Kajajte sa a verte evanjeliu’. Obrátiť sa znamená žiť v pravde. V tom je Ježiš nekompromisný strháva masku nielen pôvodcovi lži a klamstvá diablovi, ale každému, kto žije v hriechu. Dnes sme si mnohí zvykli na hriech. Jednotlivci ba celá spoločnosť žije v klamstve resp. je pod anestézou hriechu S hriechu sa smejeme, máme zábavu vo verejnej mienke sa hriech zľahčuje. Niet inej cesty, niet tak účinný liek na hriech, ako osobné pokánie. Úprimná modlitba je prvým exorcizmom prípravou na definitívne vyhnanie diabla zo svojho srdca, či života. Satan je na konci svojich síl; bude spútaný a jeho dom t.j. kráľovstvo nepravosti vyplieni niekto silnejší ako je on J. Kristus jediný Spasiteľ a Pán.

Ježiš nás dnes povzbudzuje a hovorí k nášmu srdcu, môže skončiť vláda Zlého. Obráť sa,  nasmeruj  svoje srdce i kroky ku mne svojmu Bohu. Nemusíš byť otrokom, ani  väzňom v dome Zlého. Ja som prišiel, aby som otvoril brány väznice a vyviedol  Teba a každého, kto vo mňa uverí na slobodu. Toto všetko sa začalo na púšti a šťastne vyústilo v dráme kríža vo veľkonočnom tajomstve, keď naozaj vnikol do domu mocného – pekla a oslobodil nás. Táto udalosť zasiahla každého v krste. Pri veľkonočnej vigílii si znova uvedomujeme, keď sa zriekame satana a všetkých jeho pokušení, aby sme sa mohli primknúť ku Kristovi a prešli ,, z temnoty do kráľovstva jeho milovaného Syna“.

Dnešné evanjelium je zároveň posolstvom pre život. Rozhodujúca bitka medzi obidvoma mocnosťami prebehla v J. Kristovi, ale vojna ešte celkom neskončila;  drak  pokračuje v útokoch proti ľudskému pokoleniu, proti Kristovi nezmôže nič, ale my sme zraniteľní.

Náš čas je dobou bdenia a rozhodovania.  Rozdiel medzi našimi časmi a dobou pred Kristom, je v tom, že my teraz môžeme zvíťaziť, dokonca skvele zvíťaziť.  Aby sme sa však  mohli postaviť na stranu Víťaza, resp. sa tam dostať musíme vyvinúť každý deň úsilie v osobnom živote a zapojiť sa zodpovedne do zápasu za Ježišovo víťazstvo; byť verný v plnení svojich povinnosti, denne budovať spoločenstvo s Bohom v modlitbe, žiť z Eucharistie, ktorá je najúčinejšou duchovnou vakcínou proti vírusom zla a epidémie hriechu.

Nezostávajme pri všeobecných postojoch, ale usilujme sa objavovať, byť jednoducho vynaliezaví na ceste k dobru a víťazstva Ježiša v osobnom aj spoločenskom živote.

Pôstné obdobie je vynikajúci čas na osobný duchovný reštart. Každý deň nám dáva príležitosť. Jednoducho vyjadrené jazykom ap. Pavla: Dobrom premáhaj zlo; Jeho víťazstvo je isté o svojom víťazstve rozhoduješ  teraz, dnes, zajtra, každý deň.

brat Martin