🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Prvé prikázanie je nám všetkým veľmi dobre známe. Vieme ho odrecitovať naspamäť a aj ho navonok praktizovať. Klaniame sa Bohu pri príchode do kostola, skloníme sa pred Eucharistiou počas svätej omše a taktiež sa skláňame pred Pánom počas adorácie. To je veľmi dobré a správne. Nesmieme však zabúdať na to, že naše vonkajšie prejavy úcty by mali byť úprimným prejavom vnútornej úcty a lásky k Bohu. Aby naše vonkajšie prejavy úcty boli pravé, musia prameniť z úprimnej vnútornej lásky a pokory. Katechizmus v článku 2097 hovorí o tom, že klaňanie sa Bohu je viac záležitosťou nášho srdca a vnútra, ako rôznych polôh nášho tela.  Klaňať sa Bohu teda znamená: ,,podobne ako Mária v Magnifikáte: chváliť ho, velebiť ho a seba pokorovať, s vďačnosťou vyznávajúc, že urobil veľké veci a že jeho meno je sväté” (2097).

Klaňať sa Bohu teda neznamená praktizovať zbožné úkony bez toho, aby naše vnútro nebolo nasmerované na toho, komu sa klaniame. Bez vnútornej lásky ide iba o chladné vonkajšie prejavy naučených úkonov. Netreba zabúdať na to, že úcta a klaňanie sa Bohu nie je obmedzená iba na múry našich chrámov. V knihe Genezis sa dozvedáme, že sme stvorení na Boží obraz a apoštol Pavol nás v liste Korinťanom oboznamuje s tým, že sme chrám Ducha Svätého.  Sám Ježiš nám hovorí, že prikázanie milovať svojho blížneho ako seba samého, je podobné prikázaniu: ,,Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“ (Mt 22, 37-40). Majme teda v úcte a láske nielen Boha, ale aj rozdielnych a jedinečných ľudí, ktorých nám On do našich životných príbehov posiela.

Viliam Paľaga

Čo k tejto téme hovorí Katechizmus?

2097 Klaňať sa Bohu znamená s úctou a s absolútnou podriadenosťou uznávať „ničotu stvorenia“, ktoré jestvuje jedine vďaka Bohu. Klaňať sa Bohu znamená: ako Mária v Magnifikáte chváliť ho, velebiť ho a seba pokorovať, s vďačnosťou vyznávajúc, že urobil veľké veci a že jeho meno je sväté. Adorácia jediného Boha oslobodzuje človeka od uzavretia sa do seba, od otroctva hriechu a modloslužby sveta.