🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Celé Sväté písmo je pretkané dôkazmi o Božej zvrchovanosti. Keď nám Boh toto o sebe zjavil, dal ľuďom poznať, že iba jemu sa máme klaňať, lebo je hodný všetkej úcty a chvály. Akékoľvek povery či neúcta vážne degradujú zvrchovanosť Boha v našom živote. Ide o nedôveru voči Bohu a popretie úcty, ktorá mu prináleží. Nie vždy sa však človek stavia do opozície voči Bohu otvorene. Povera kladie prehnaný dôraz na vonkajšiu stránku modlitieb alebo sviatostných znakov bez ohľadu na vnútorné dispozície, čím z nich robí takpovediac „magické rituály“. Človek nachádzajúci sa v takomto stave zrejme netúži byť úmyselne nepriateľský voči Bohu, pravdepodobne však stratil pravú nábožnosť.

Problém nastáva, keď človek prejavuje vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami či nad ľuďmi. V takom prípade sa môže uchýliť k vešteniu a mágii a v horšom prípade prejaví aj túžbu nakloniť si skryté mocnosti. Veľakrát človeka ženie prehnaná túžba poznať budúcnosť. Tá sa však bez odovzdanosti Prozreteľnosti stáva nezdravou. Odovzdanosť však nevylučuje predvídavosť. Tá je priam žiaduca, lebo pramení v zodpovednosti človeka.

Trvalým pokušením pre vieru je aj modloslužba. Modloslužba nesúvisí iba s pohanskými praktikami v minulosti. Prichádza na scénu vždy, keď človek začne zbožšťovať niečo, čo nie je Boh, a vytvorí si modlu. Modly sú dielom ľudských rúk, ich tvorcovia a uctievači im budú podobní (porov. Ž 115). Človek nedokáže dať život v pravom zmysle slova (ako Boh), preto modly – diela ľudských rúk – nič neznamenajú, ich hodnota pre večnosť je nulová.

Prvé Božie prikázanie umožňuje človeku ľahšiu orientáciu v spleti falošných svetských bôžikov a pozýva nás kráčať s nerozdeleným srdcom za pravým Pastierom. „Hľa posielam vás ako ovce medzi vlkov.“ (Mt 10,16) Pán sám nám ukázal cestu, ktorá je síce úzka, no vedie priamo k nemu. Aby ju však človek našiel, musí sa klaňať iba zvrchovanému Vládcovi. Ovca sa nechá viesť svojím pastierom. Nebeží za cudzím pastierom alebo sa neodovzdá neživému kameňu, o ktorý sa potkne na lúke, aby ju viedol. Vďaka vernosti jednému pastierovi môže každý deň vychádzať na pasienky a v noci sa ukladať s pocitom bezpečia. Tak aj dobrý Boh túži, aby sme nasledovali iba jeho.

Lucia Krchňavá

Čo k tejto téme hovorí Katechizmus?

2110Prvé prikázanie zakazuje uctievať iných bohov okrem jediného Pána, ktorý sa zjavil svojmu ľudu. Zakazuje poveru a neúctu voči Bohu. Povera je určitým spôsobom zvrátená prepiatosť (excessus) religióznosti; neúcta voči Bohu je nečnosť, ktorá je – pre nedostatok (per defectum) – proti čnosti nábožnosti.

 

2114    Ľudský život sa stáva jednotným v klaňaní sa Jedinému. Prikázanie klaňať sa jedine Pánovi robí človeka jednoduchým a chráni ho pred bezhraničnou roztrieštenosťou. Modloslužba je prevrátenosť náboženského citu, ktorý je človekovi vrodený. Modloslužobníkmi sú tí, čo „pojem o Bohu, silne vtlačený do duše, vzťahujú na čokoľvek iné než na Boha“.