Apoštolská penitenciária na základe právomocí, ktorú jej celkom zvláštnym spôsobom udelil náš najsvätejší Otec a pán v Kristovi, pán František, z Božej prozreteľnosti pápež, vzhľadom na prosby, ktoré jej nedávno predniesol dôstojný Gerard Francisco Timoner III, generálny magister Rádu bratov kazateľov, pre rast zbožnosti veriacich a spásu duší láskavo udeľuje pri príležitosti slávnostných osláv ku cti svätého Tomáša Akvinského, ktoré sa budú konať medzi 28. januárom 2023 a 28. januárom 2025, z nebeských pokladov Cirkvi plnomocné odpustky, ktoré tiež môžu byť získané aj pre duše v očistci. Môžu ich za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysly Svätého otca) získať skutočne kajúci a láskou podnietení veriaci, ak si vykonajú púť do akéhokoľvek chrámu spojeného s Rádom bratov kazateľov a tam sa zbožne zúčastnia jubilejných obradov alebo aspoň venujú vhodný čas zbožnému rozjímaniu, ktoré zakončia modlitbou Pána, vyznaním viery a vzývaním Panny Márie a svätého Tomáša  Akvinského.

Starší ľudia, chorí a tí, ktorí z nejakého vážneho dôvodu nemôžu opustiť svoj domov, budú môcť získať rovnaké plnomocné odpustky, pokiaľ sa po odpútaní od všetkých svojich hriechov a s úmyslom čo najskôr splniť tri obvyklé podmienky duchovne zapoja do jubilejných osláv pred obrazom svätého Tomáša Akvinského a ponúknu milosrdnému Bohu modlitby, bolesti a ťažkosti svojho života.

Aby sa v pastoračnej láske uľahčil prístup k Božiemu odpusteniu skrze moc kľúčov Cirkvi, táto Penitenciária naliehavo vyzýva kňazov Rádu bratov kazateľov, aby sa s pohotovým a veľkorysým srdcom venovali vysluhovaniu sviatosti zmierenia a často podávali sväté prijímanie chorým.

Tento dekrét je platný iba pre tieto oslavy svätého Tomáša Akvinského, a to bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré by tomu bránili.

Dané v Ríme z paláca Apoštolskej penitenciárie dňa 20. januára 2023.

Maurus kard. Piacenza, Paenitentiarius maior

Christophorus Nykiel, Regens