Štvrtá veľkonočná nedeľa sa nazýva Nedeľou Dobrého pastiera, pretože sa číta z Evanjelia podľa Jána, kde Ježiš hovorí o sebe ako o dobrom pastierovi.  V minulosti sa toto čítanie prednášalo na Tretiu veľkonočnú nedeľu, ale počas revízie Lectionára (cirkevnej knihy čítaní) po Druhom vatikánskom koncile bola stať evanjelia o Dobrom pastierovi o týždeň odložená, aby sa dal väčší priestor perikopám o Ježišových zjaveniach apoštolom po zmŕtvychvstaní (napr. Ježiš na ceste do Emauz minulú nedeľu).

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach.

Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.

Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“

(Jn 10, 11-18)

 

Dnešný deň tiež znamená posun v poveľkonočných evanjeliových čítaniach. Zatiaľ čo predchádzajúce dve nedele sa viac zameriavali na konkrétne udalosti z hľadiska Ježišových zjavení po zmŕtvychvstaní, dôraz sa dnes a aj v nadchádzajúce nedele presúva na Ježišovo učenie o jeho blížiacom sa nanebovystúpení a dare Ducha Svätého na Turíce. Prvé čítania zostávajú historickými správami o živote ranej Cirkvi zo Skutkov apoštolov.

Dobrý pastier

Biblický kontext

Ježiš je, paradoxne, pastierom aj ovcou. On je „Baránok Boží“, nepoškvrnený Baránok obetovaný na kríži, ktorý sníma hriechy sveta.

Hoci titul Dobrý pastier sa nachádza iba v Novom zákone, Ježiš svojimi slovami zámerne siahal do Starého zákona. Keď vyhlasoval, že je dobrý pastier, hovoril s farizejmi, ktorí tvrdili, že poznajú písma.

V Knihe Ezechiel (34) je proroctvo o pastieroch a ovciach. Toto proroctvo sa týka pastierov, ktorí boli dozorcami pre Boží ľud, a ďalšieho pastiera, ktorý mal prísť neskôr. Pastier, ktorý mal prísť neskôr, bol Mesiáš, na ktorého Izrael čakal.

V dnešný deň pamätáme v modlitbách na našich duchovných pastierov, prosíme o ich vernosť a tiež o nové duchovné povolania.

-js-

Obrázky: commons.wikimedia.org