Advent je časom, kedy kráčame v ústrety Ježišovi a jeho kráľovstvu spravodlivosti a pokoja.
pápež František

„Bdejte… buďte ostražití“. Týmto povzbudením sa na nás obracia Ježiš v evanjeliu. Ide o najzásadnejšiu výzvu adventného obdobia: bdieť v očakávaní Mesiáša. sv. Ján Pavol II.

Adventné rozjímanie sa so zvýšenou pozornosťou venuje veľkej téme príchodu Krista na zem ako udalosti rozhodujúceho významu. Advent je naozaj obdobím vhodným na radostné znovuobjavenie istôt našej viery: Ježiš sa stal človekom pre nás. sv. Ján Pavol II.

Ježiš je živý a prítomný aj v dnešnom svete, aby v hlbinách srdca neustával pôsobiť mocou svojho Ducha, uschopňujúc ho prijať posolstvo spásy. sv. J8n Pavol II.

V celej adventnej liturgii rezonuje Predchodca, pozývajúci ísť v ústrety Kristovi, ktorý prichádza ako náš Spasiteľ. Pripravme sa na to pripomienkou jeho betlehemského narodenia pred asi dvetisíc rokmi, občerstvime si vieru v jeho slávny príchod na konci vekov. sv. Ján Pavol II.

Advent udržuje pri živote naše očakávanie Krista, ktorý nás príde navštíviť ako náš Spasiteľ, ktorý naplno uskutočňuje svoje Kráľovstvo spravodlivosti a pokoja. Každoročná pripomienka narodenia Mesiáša v Betleheme obnovuje v srdciach veriacich istotu, že Boh je verný vo svojich prisľúbeniach. sv. Ján Pavol II.

Advent musí byť – ako príprava na veľkú slávnosť Vtelenia – spojená s očisťovaním. Kiež by sa obnovila prax skutočného pokánia: ak má byť naša radosť z Pánovej blízkosti autentická, musíme si očistiť srdcia. Naša súčasná radosť pramení z poctivého plnenia každodenných povinností, a tiež zo sviatostného očistenia a rozhrešenia hriechov, čo ťažia našu dušu. sv. J8n Pavol II.

Advent nás napĺňa nádejou, ktorá nesklame. pápež František

Advent nám dáva šancu vydať sa novou cestou. Nechajme sa viesť Máriou, našou Matkou. pápež František