Zaujala Vás táto veta? Potom určite siahnite po diele učiteľa duchovného života, svätého Františka Saleského. K úlohe učiteľa  pristupoval s veľkou bázňou a pokorou, keď zdôrazňoval, že ani on sám nie je dokonalý a princípy, o ktorých píše, potrebuje aplikovať v prvom rade vo svojom živote. Prosí čitateľov, aby sa zaňho prihovárali, aby nebol naveky zatratený.

Svätý František Saleský sa narodil v roku 1597 na zámku Sales v Savojsku neďaleko Ženevy. Počas štúdií v Paríži zložil sľub večnej čistoty. Na univerzite v Padove získal doktorát z teológie a práva. V roku 1602 bol vysvätený za ženevského biskupa. Bol horlivým kazateľom. Usiloval sa najviac o to, aby to, čo káže, aj príkladne žil. Je autorom viacerých spisov o duchovnom živote. Najrozšírenejšou a najčítanejšou je jeho kniha Návod na vnútorný zbožný život, známa pod názvom Filotea. František zomrel v roku 1622 v 56. roku života a 20. roku biskupskej služby.

V úvode knihy sa autor vymedzuje od iných autorov literatúry o duchovnej zbožnosti, ktorí svoje diela adresujú primárne ľuďom žijúcim v utiahnutosti od hluku sveta alebo aspoň odporúčajú zbožnosť, ktorá vedie do samoty. František chce poučiť o zbožnosti tých, ktorí žijú v rodinách, uprostred ľudí, v spoločnosti.

Kniha je celá adresovaná Filotei, týmto menom autor nazýva tých, ktorí chcú zbožne žiť. Slovo „Filotea“ znamená „duša Boha milujúca“. Kniha je rozdelená na päť častí.

František Saleský

Filotea na ceste k Bohu

V prvej časti autor nabáda dušu, aby zmenila túžbu na rozhodnutie. Túžbu patriť len Spasiteľovi a v šťastí sa oddať jeho svätej láske.

Kto je duchovne celkom zdravý, tomu nestačí pevným, rezkým krokom kráčať len po ceste Božích prikázaní, ale ponáhľa sa — nesený Božou milosťou — aj na úzke, strmšie chodníčky Božích rád a vnuknutí, ktoré vedú k duchovnej dokonalosti.

V boji proti zlu sme vždy v tom šťastnom položení, že vždy môžeme zvíťaziť, kým len máme vôľu bojovať.

 

Druhá časť poukazuje na dva veľké prostriedky, ktoré nás spájajú s Bohom, a to sú sviatosti, cez ktoré k nám Boh prichádza, a modlitba, ktorou nás priťahuje k sebe.

Ešte niekoľko slov o nedobrovoľnej roztržitosti pri modlitbe. Myslíš azda, že takáto roztržitosť ťa vzďaľuje od Boha. To by bol omyl, lebo nič okrem hriechu nás od Boha nevzďaľuje. Ak prichodia roztržité myšlienky, nevšímaj si ich. Nedobrovoľná roztržitosť, ktorú si nevšímaš, nijako nezmenšuje cenu modlitby. Naopak, taká modlitba ti prináša viac milosti a požehnania, lebo ťa stojí viac námahy.

Kto prijíma často a zbožne Sviatosť Oltárnu, natoľko posilňuje zdravie a život svojej duše, že mu viac nijaká zlá náklonnosť neuškodí. Nemožno sa predsa živiť Telom života a oddávať sa rozkošiam smrti.

Tretia časť sa venuje otázke, ako sa má duša cvičiť v niektorých čnostiach, potrebných k duchovnému pokroku.

Zo zvláštnych čností sa máme cvičiť najmä v tých, ktoré vyhovujú nášmu povolaniu, a nie natoľko v tých, ktoré vyhovujú len našej vlastnej záľube.

Neobmedzuj svoju trpezlivosť len na jedno-druhé utrpenie, ale trpezlivo vezmi na seba každý kríž, ktorý ti Boh posiela.

Vo štvrtej časti František pomenoval niektoré nepriateľské nástrahy a dáva návod, ako sa ich treba chrániť.

S bezbožným svetom len vtedy môžeme žiť v pokoji, keď sme ochotní vrhnúť sa s ním do večného zatratenia.

Piata časť zavedie dušu do samoty, aby sa občerstvila, oddýchla si a zotavila sa, aby nadobudla pokoj a mohla pokročiť v duchovnom živote.

Ako hodinár olejom pomastí všetky kolieska a strunky, aby všetko čo možno najhladšie išlo, tak isto aj človek po prezretí svojho vnútra musí všetko pomastiť a posilniť olejom milosti, ktorú dostaneme vo sviatosti pokánia a vo svätom prijímaní. Toto cvičenie posilní behom času oslabené sily, zohreje srdce, obnoví dobré predsavzatia a donesie všetky čnosti do rozkvetu.

Poslednou časťou knihy sú texty modlitieb na rozličné príležitosti.

 

Knihu si môžete zadarmo stiahnuť tu.

-js-

Obrázky: commons.wikimedia.org