🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Cieľom sviatostí je, aby nám dali potrebnú milosť, ktorou sa dostaneme bližšie k Bohu. Tak sa potom aj my môžeme stať sviatosťami pre iných ľudí. V tom nám vie zvlášť pomôcť sviatosť birmovania, ktorá je sviatosťou kresťanskej dokonalosti a duchovnej dospelosti. Dnes poznáme sviatosť birmovania ako jednu sviatosť. V minulosti to tak nebolo. Ako a prečo sa z dvojsviatosti stali sviatosti dve?

História sviatosti siaha ešte do čias, keď sa birmovanie vykonávalo súbežne so sviatosťou krstu. Svätý Cyprián ich nazval dvojsviatosťou, pretože hoci išlo o dve sviatosti, z časového hľadiska sa tvárili ako sviatosť jedna. Birmovať a krstiť mohol jedine biskup. Po istom čase však stúpol počet krstov a pre biskupa nebolo možné, aby bol fyzicky prítomný na každom z nich. Pri hľadaní riešenia na tento problém sa sformovali dve tradície, ktoré sprevádzajú birmovanie a krstenie dodnes – východná a západná.

Na Východe problém vyriešili tým, že krstiť aj birmovať umožnili kňazom. Z toho dôvodu ostali birmovka a krst spojené. Samozrejme, použitá krizma musí byť posvätená biskupom. Na Západe umožnili kňazom krstiť, no právo birmovať chceli ponechať iba biskupovi, a preto vznikli dve samostatné sviatosti.

Niekto by sa mohol pýtať – prečo je dôležité, aby sviatosť birmovania udelil biskup? Svätý Tomáš Akvinský vo svojej Summe píše, že sviatosť birmovania je akoby konečným zavŕšením sviatosti krstu. Zakončenie každého diela patrí tomu „najvyššiemu“, v tomto prípade biskupovi. Aj v prvotnej Cirkvi udeľovali plnosť Ducha Svätého tí „najvyšší“, apoštoli. Pápež má moc zveriť biskupské kompetencie do rúk kňazov. A bol to práve svätý pápež Gregor Veľký, ktorý schválil kňazom Východnej Cirkvi udeľovať sviatosť birmovania.

Ani jedna tradícia neprevyšuje tú druhú. Duchovná dospelosť je dovŕšená po udelení sviatosti birmovania. Východná cirkev dáva človeku od narodenia akýsi „full package“, ktorým ho jednotnejšie uvádza do kresťanského života. Latinská Cirkev zase krajšie vyjadruje vznik nového, dospelého kresťana a jeho spoločenstvo s biskupom, ktorý je služobníkom jednoty Cirkvi a spojivom s apoštolským pôvodom Kristovej Cirkvi.

Filoména Ághová