Veda, učenosť vedie k vážnosti, k vysokým úradom, k poznaniu pravdy. Cesta k vede a vedomosti je však drsná a obtiažna. Aby človek prišiel k vedomostiam, potrebuje knihy, musí usilovne študovať a potrebuje učiteľov. Človek, ktorý by si chcel nadobudnúť vedomosť bez učiteľov, bez kníh, podobal by sa vojakovi bez zbrane, bez dôstojníka. BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO je prameňom všetkých múdrostí a vedomostí, ako sa modlíme v Litániách k Božskému Srdcu. Toto sladké srdce má byť otvorenou knihou, z ktorej sa máme vždy učiť, aby sme pravdu vždy lepšie poznali.

Každý rok vychádzajú z tlače na svetlo tisíce kníh. Všetky písané knihy predchádza tá kniha, ktorú nám dal sám Pán Boh, a to je Písmo Sväté. Prvotným autorom je sám Boh, obsah jeho je určený, aby osvietil myseľ ľudí. Preto je Písmo sväté slovo Božie. Okrem Písma svätého máme ešte živú knihu, ktorá nie je vyhotovená ani černidlom, ani perom, ani tlačou, nepozostáva ani z papieru alebo pergamentu, a táto kniha je Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Knihy majú za účel, aby nás poučovali, sprostredkovali nám vedomosti, aby nás uspokojili a tešili. To všetko a ešte viac poskytuje nám Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Veď sám Pán Ježiš poukázal na svoje Srdce, keď ho zjavil sv. Margarete Alakok a odporúčal jej ho ako knihu k rozjímaniu a skúmaniu, keď povedal: Hľa, toto je Srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí!

Keď veľký mudrc, chýrečný človek napíše knihu, tá okolnosť jej dáva veľkú hodnotu. Niet v nebi a na zemi väčšieho diela, ako Najsvätejšie Srdce Ježišovo, lebo je najvýbornejším dielom Najsvätejšej Trojice. Preto z tohoto Srdca, ako z najlepšej knižky, môžeme čerpať najväčšiu múdrosť a najhlbšie vedomosti. Toto srdce je žriedlom všetkých slov, ktoré povedal Ježiš, večná Múdrosť, za svojho pozemského života. Ono je pohnútkou všetkých skutkov zľutovania, ktoré vykonal Spasiteľ. Preto, milý žiak, prilož ústa k Božskému Srdcu, aby si plným prúdom pil zo žriedla Spasiteľových studníc. Pomodli sa častejšie Litánie k Božskému Srdcu, vzývaj sladké Srdce Ježišovo o pomoc pred učením, a ďakuj mu po učení. Z hlbokej studne môžeme načrieť mnoho vody, a predsa vždy zostane v nej ešte veľká zásoba; podobne je s Božským Srdcom Ježišovým. Keď si už mnoho milostí dostal od Neho, ono má pre teba vždy nové a nové, ono ti pomôže pri učení, lebo v Nom je nevyčerpateľný prameň nebeskej múdrosti.

Najvzácnejšia vedomosť je poznanie Božej lásky

Okázalo zjavuje sa vo svete Božia moc, múdrosť a dobrota, ale ešte viac sa ukazuje toto všetko na Srdci Ježišovom. Múdrosť Božia vedela spojiť v Božskom Srdci najväčšie protivy, Boha s prachom: moc Božia nestratila takým znížením nič, dobrota Božia z lásky k nám takpovediac zničila sa. Kristus bol vzorom a predobrazom, podľa ktorého utvoril Boh ľudské srdce. Aká vzácna má byť táto kniha, Božské Srdce; ako radi máme v nej čítať! V Božskom Srdci nachádzame najvznešenejšie a najvážnejšie vedomosti, poznávame totiž lásku Božiu. To je vedomosť, bez ktorej iné vedomosti, hoci by sme všetky spolu mali, neosožia nič, a ktorá sama, hoc by sme nijakej inej nemali, nahradzuje všetky iné. Že táto vedomosť nedá sa ničím iným nahradiť, učí nás sv. Pavol apoštol v Liste Korinťanom, v ktorom nám úchvatne opisuje vážnosť a hodnotu lásky: „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.“ (1 Kor 13, 1-2)

Taká cenná je láska, ktorú nemôžu nahradiť ani vedomosť božských a ľudských vecí, ani proroctvo, ani skutky milosrdenstva, ani zázraky. Ale láska nahradzuje všetko iné, a túto lásku nájdeme v zvrchovanom zmysle slova, v Božskom Srdci Ježišovom. Láskou vládneme Bohom, a v Bohu všetkým. Preto volá sv. Augustín: Hľadaj to jedno dobré, v ktorom sú všetky dobrá, a to je Boh. Srdce Ježišovo učí nás predovšetkým to, že nás Boh nekonečne miluje. Božské Srdce nič si nezadržalo, ničomu nevyhýbalo, ba celkom sa vyčerpalo a strávilo, aby nám dokázalo svoju lásku. To nám hovoria plamene, ktoré vyblkujú zo Srdca, to vypravujú tŕne, ktoré sa vinú okolo neho, to hovorí kríž, ktorý sa dvíha nad srdcom, to rozpráva rana na boku.

Srdce Ježišovo nás sprevádza na ceste

Srdce Ježišovo je najspoľahlivejší a najláskavejší vodca študenta cez rozbúrené a nebezpečné more tohto života. Keď ho náruživosti sem-tam metajú, keď mu učenie ťažko ide, keď myslí, že je blízko zúfalstva, má sa utiekať k tomuto láskyplnému Srdcu. Toto Božské Srdce spravilo nám loď, na ktorej môžeme sa pohodlne zaviesť domov, a to je Cirkev katolícka. Toto je taká pevná budova, že ju búrky nemôžu rozbúrať. Božské Srdce sa postaralo aj o príhodný vietor, ktorý ženie loď a to je Duch Svätý, ktorý osvecuje náš rozum, aby sme pravdu lepšie poznali. Sv. Tomáš Akvinský vraví: „Do krajiny blahoslavených nemôže prísť nikto, koho neženie Duch Svätý.“ Podľa siov Žalmu 142: „Tvoj dobrý duch zavedie ma do pravej krajiny.“ Musíme dúfať, že aj nám dá Božské Srdce taký dobrý, príjemný vetrík, aby sme sa neodchýlili od pravej cesty, aby nás učenie priviedlo bližšie k Bohu, a stali sme sa vernými dietkami Cirkvi katolíckej a raz uvideli v nebi Večnú Pravdu z tváre do tváre.

„Útulok otvoril si nám v Srdca rane,

v ktorom večne bývať sladko mi, ó Pane!

Proti úkladom v ňom bezpečný obstojím:

Ty ma opatruješ, a ja sa nebojím.“ 

Božské Srdce prisľúbilo sv. Margite Alakok, že svojim pravým ctiteľom hojne požehná všetky ich podujatia. Iste požehná aj učenie, keď žiak modlí sa s dôverou a vytrvalosťou o túto milosť. Každý si praje, aby sa mu dobre viedlo. Roľník úfa bohatú žatvu, obchodník počíta na dobrý predaj, fabrikant vidí v duchu nové kraje odbytu, učený pracuje vo dne v noci, aby svoje vedomosti druhým na osoh obrátil. Ale čo osoží naša námaha bez Božieho požehnania? Hľa, dobrotivé, Božské Srdce chce nám udeliť toto požehnanie v hojnej miere, ale musíme ho o to pokorne prosiť! Áno, Božské Srdce Ježišovo požehná nám učenie, lebo nechce, aby sme boli súžení zaostalosťou, biedou, ale chce, aby sme pokračovali v pravých vedomostiach a Boha poznávali vždy viac a viac, a tiež všetko, čo súvisí s Pánom Bohom, preto zaisťuje nám svoju pomoc.

Istý roľník neďaleko Meranú, v Tirolsku, mal v stajni stále nešťastie na dobytku. Dal sa zapísať do spolku Srdca Ježišovho s celou rodinou a každý večer odriekal s domácimi Litánie k Božskému Srdcu, každý z rodiny musel pristúpiť mesačne raz k sv. sviatostiam. Od toho času išlo všetko lepšie, mor v maštali úplne prestal.

Milí žiaci! Obráťte sa aj vy s dôverou v učení k Božskému Srdcu, a ono vám iste pomôže.

 

 

Z publikácie Bertrand Ľudovít Huska OP: Pamätaj na Stvoritela v dnoch tvojej mladosti! alebo Ako zasvätit Bohu mladost a ucenie

Dostupné na bezplatné stiahnutie tu.

Text prešiel gramatickou a štylistickou úpravou.

Obrázok: commons.wikimedia.org

-js-