Mesiac jún je v Katolíckej cirkvi zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Ako povedal pápež Benedikt XVI., srdce Ježiša sa považuje za symbol bezhraničnej a vášnivej Božej lásky k ľudstvu

Počiatky úcty

Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu sa vyvinula z úcty k Svätým ranám, najmä k Najsvätejšej rane v Ježišovom boku. Prvé náznaky úcty k Najsvätejšiemu Srdcu nachádzame v jedenástom a dvanástom storočí v benediktínskych a cisterciánskych kláštoroch.

Bernard z Clairvaux († 1153) povedal, že prebodnutie Kristovho boku odhalilo jeho dobrotu a lásku jeho srdca k ľudstvu. Najstarší známy hymnus k Najsvätejšiemu Srdcu, „Summi Regis Cor Aveto“  napísal Herman Joseph von Steinfeld († 1241)  v Nemecku.

Od 13. do 16. storočia sa pobožnosť šírila najmät v rehoľných spoločenstvách františkánov, dominikánov a kartuziánov. Medzi františkánmi je silný zástanca Bonaventúra († 1274) Píše: „Kto by nemiloval toto zranené srdce? Kto by nemiloval na oplátku Toho, ktorý tak veľmi miluje?“

Lutgarde bola cisterciánska mystička z Belgicka, ktorú navštívil Kristus a ponúkol jej akýkoľvek dar milosti, po ktorom by túžila. Prosila o lepšie pochopenie latinčiny, aby viac rozumela Božiemu slovu a spievala Božiu chválu. Kristus vyhovel jej žiadosti, no napriek tomu mala Lutgarde v srdci prázdnotu. Vrátila sa ku Kristovi s prosbou, či by ho mohla jeho dar vymeniť za iný. „A za čo by si to vymenila?“ spýtal sa Kristus. „Pane,“ povedala Lutgarde, „vymenila by som ho za tvoje Srdce.“ Kristus potom siahol do Lutgarde, odstránil jej srdce a nahradil ho svojím vlastným, pričom jej srdce ukryl vo svojej hrudi.

Mechtilda z Helfty († 1298) oznámila, že sa jej Ježiš zjavil vo videní a prikázal jej, aby ho vrúcne milovala a čo najviac si ctila jeho sväté srdce v Najsvätejšej sviatosti .

Gertrúda Veľká († 1302) sa považuje za prvú ctiteľku Najsvätejšieho Srdca.

Prvý, kto vytvoril teologický základ pobožnosti, bol poľský jezuita Kasper Drużbicki (1590–1662) v knihe Meta cordium – Cor Jesu (Cieľ sŕdc – Srdce Ježišovo).

31.augusta 1670 sa vo Veľkom seminári v Rennes slávil prvý sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho .

Najsvätejšie Srdce Ježičovo

Dve  vizionárky Božského Srdca

Najvýznamnejším zdrojom úcty k Najsvätejšiemu Srdcu v podobe, v akej ju poznáme dnes, bola Margita Mária Alacoque (1647 – 1690), mníška Rádu Navštívenia PannSy Márie, ktorá mala v rokoch 1673-1675 zjavenia Ježiša Krista v burgundskej dedine Paray-le-Monial. Prvé zjavenie sa uskutočnilo 27. decembra 1673 na sviatok svätého Jána Evanjelistu a posledné o 18 mesiacov neskôr. Počas týchto zjavení Ježiš Kristus zjavil Alacoque rôzne formy úcty k Najsvätejšiemu Srdcu, pričom hlavnými črtami bola pobožnosť prvých piatkov, ktorou je prijímanie svätého prijímania deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov ako akt nápravy, eucharistická adorácia počas „Svätej hodiny“ (stráviť každý štvrtok večer hodinu meditáciou o Ježišovej agónii v Getsemanskej záhrade) a slávnosť Najsvätejšieho Srdca .

Sľuby dané Margite Márii Alacoque 

Svätá Margita povedala, že Ježiš vo svojich zjaveniach sľúbil konkrétne požehnania tým, ktorí si ctia jeho Najsvätejšie Srdce. Posledný prísľub, nazývaný aj „Veľký prísľub“, je prísľubenie konečného pokánia tým, ktorí vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov.

 1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
 2. Vnesiem pokoj do ich rodín.
 3. Poteším ich v trápeniach.
 4. Stanem sa im bezpečným útočiskom v živote a najmä v hodine smrti.
 5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.
 6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.
 7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými.
 8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.
 9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.
 10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie Srdcia.
 11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.
 12. Všetkým, ktorí pristúpia k svätému prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočiskom v posledných chvíľach života.

Corrado Mezzana: Srdce Ježišovo uctievané Máriou od Božského Srdca a Margitou Alacoque (1922)

Ďalšou apoštolkou úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu bola Mária od Božského Srdca (1863 – 1899), rehoľná sestra z Kongregácie Panny Márie Milosrdnej Dobrého Pastiera, ktorá mala niekoľko zjavení Ježiša Krista. Prvé vízie boli počas jej mladosti strávenej s rodinou na zámku Darfeld v Nemecku a posledné videnie a súkromné ​​zjavenie bolo počas jej pôsobenia ako matky predstavenej v kláštore sestier Dobrého pastiera v Porte v Portugalsku.

Na základe posolstiev, ktoré dostala vo svojich zjaveniach Krista, napísal jej spovedník z kláštora Dobrého pastiera 10. júna 1898 pápežovi Levovi XIII., že Mária Božského Srdca dostala posolstvo od Krista, v ktorom žiada pápeža, aby zasvätil celý svet Najsvätejšiemu Srdcu. Svätý Otec Lev XIII. tak urobil 9. júna 1899, na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sestra Mária zomrela deň pred touto udalosťou.

Obľúbená modlitba

LItánie k Božskému Srdcu Ježišovmu schválil pápež Lev XIII. v roku 1899. Konečná podoba litánií, ktorú dnes poznáme, je vlastne syntézou niekoľkých litánií, ktoré pochádzajú až zo 17. storočia. Litánie majú 33 invokácií, symbolicky jedna za každý rok života nášho Pána na zemi.

17 invokácií napísal otec Croiset v roku 1691. K nim pripojila ďalších 10 invokácií ctihodná Anne Madeleine Remuzat v roku 1718 v Marseille. Zvyšných šesť invokácií napísala sestra Madeleine Joly z Dijonu ešte v roku 1686, Posvätná kongregácia pre obrady ich k litániám pripojila v roku 1899, keď schválila ich verejné používanie.  

Jana Solárová

Obrázky: commons.wikimedia.org

.