Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť (Sk 2, 1-4).

Prežívame nedeľu Zoslania Ducha Svätého. Ako lepšie porozumieť významu tejto udalosti a ako viac zapojiť Ducha Svätého do nášho života? Rozprávame sa s bratom Česlavom Šajdom, OP.

zoslanie ducha svätého

Zoslanie Ducha Svätého / commons.wikimedia.org

 

Aký význam má historická udalosť Turíc, zoslania Ducha Svätého pre dnešného človeka?

V Skutkoch apoštolov čítame, že po zoslaní Ducha Svätého apoštoli dostali dar jazykov. Prichádza k nim mnoho ľudí a každý ich počuje hovoriť vo svojom vlastnom jazyku. Treba povedať, že títo poslucháči neprichádzajú kdesi zo susednej dediny či z mesta za kopcom. V dnešnom vyjadrení sú to ľudia pochádzajúci zo širokej palety krajín: Turecko, Sýria, Irán, Irak, Saudská Arábia, Palestína, Egypt, Líbya, Taliansko a Grécko. Je to zázrak, že každý ich počuje hovoriť vo svojom rodnom jazyku. Navyše, títo ľudia zistia, že posolstvo apoštolov je jednotné. V rôznych jazykoch zaznieva tá istá správa o veľkých Božích skutkoch. Duch oslovuje každého poslucháča zvlášť. Myslím, že táto udalosť nás môže inšpirovať aj dnes. Aj my sme povolaní, aby sme prinášali dobrú zvesť Evanjelia rôznym skupinám ľudí. Duch Svätý nám pritom rád pomôže, ak zachováme jednotnú vieru, ktorú sme dostali od apoštolov.

Ak bol Duch Svätý prítomný už pri stvorení a počas celých dejín spásy, čo znamená, že nám ho Ježiš zoslal na Turíce?

Boh je, aj vždy bol, trojjediný. No toto tajomstvo nám odhaľuje postupne. Duch Svätý pôsobil vo vyvolenom židovskom národe i v iných národoch tajomným spôsobom. Jeho vanutie síce nevieme presne zmapovať, no vieme, že preniká aj tam, kde by sme ho pre naše obmedzené poznanie nečakali. V zlomových udalostiach dejín spásy sa Boh zjavuje ako Otec, Syn a Duch Svätý. Koná tak z vlastného rozhodnutia a po dlhej príprave našich sŕdc.

Prečo bol Duch Svätý zoslaný až po Ježišovom nanebovystúpení?

Ježišova bezprostredná prítomnosť – ako človeka, učiteľa a priateľa – sa v istom momente musela skončiť. Ostáva prítomný iným spôsobom a zosiela Ducha Svätého ako učiteľa, ktorý učeníkov postupne vovedie do plnosti pravdy. Ježiš nemohol učeníkom povedať všetko – ani by to hneď nepochopili, ani ešte nenastal čas na niektoré otázky. Duch vedie Cirkev naprieč dejinami: inšpiruje evanjelistov, sprevádza rozhodovanie apoštolov a ich nástupcov a vedie učiteľský úrad Cirkvi, ktorý sa vyjadruje k rôznym potrebám čias.

Čo znamená, že Duch Svätý sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi (List Rimanom)?

V tajomstve božskej Trojice prúdi dynamika, ktorá presahuje ľudské spôsoby komunikácie. Môžeme dôverovať Duchu, že mu právom patrí titul Advocatus – Obhajca.

Ducha Svätého dostávame pri krste, pri modlitbe často prosíme o dary Ducha Svätého. Aký význam má v tomto kontexte sviatosť birmovania?

Sviatosti nás čoraz hlbšie vovádzajú do plnosti kresťanského života. Sviatosť birmovania nadväzuje na krst a Eucharistiu. Pred jednotlivým kresťanom je výzva duchovnej dospelosti, nemá zostať na úrovni kresťanského „šlabikára“ – čisto zdedenej viery, prevzatej od iných. Potrebuje si vieru existenciálne osvojiť a začleniť do svojho životného projektu. S pomocou Ducha Svätého objavuje duchovné dary, ktoré dostal, a rozvíja ich. Duch Svätý nám pomáha žiť naplno, využívať rôzne časti našej osobnosti pri budovaní Božieho kráľovstva. Kľúčovú rolu hrá náš rozum, ktorý nám umožňuje samostatne a zodpovedne sa rozhodovať. A integrovať do našich rozhodnutí Božiu vôľu.

V Knihe zjavenia sa píše, že Duch i nevesta volajú: Príď! Čo to znamená?

Náš jednotlivý život i kolektívne ľudské dejiny majú zmysel. Tento zmysel je Božím darom. Veríme, že zavŕšením časných dejín je druhý Pánov príchod, ktorý očakávame. Nevieme, kedy presne nastane ani ako presne bude prebiehať, ale Boh v ňom zmysluplne uzavrie časné dejiny. Duch Svätý nám umožňuje, aby sme sa na túto udalosť tešili a pripravovali. Skorý Pánov príchod si prajeme aj preto, lebo zlomí moc neprávosti a naplno sa prejaví krása, pravda a dobro Božieho diela.