🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

„Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu budeš slúžiť.“ (Lk 4,8)

Keď bol Izraelský národ vyvedený z otroctva v Egypte, Boh mu dal na vrchu Sinaj zákony. Odhaľujú nám jedinečný Boží plán spásy. Vyvolenému národu predstavil radikálne nový spôsob života pod otcovskou autoritou Pána – Jahveho.

Udalosť, ktorá ustanoveniu zmluvy predchádzala, bola príprava ľudu na stretnutie so Stvoriteľom skrze posvätenie sa. Boh k nim zostúpil v ohni počas silnej búrky a oslovil Mojžiša hromovým hlasom, ktorý naháňal strach. Preto národ prosil Mojžiša, nech sa stane prostredníkom medzi Bohom a nimi. Mojžiš ich uistil, že sa nemusia báť Pána, ktorý ich miluje tak ako otec svoje vlastné deti. Pripomenul im prísľub o ich vznešenom povolaní: „Medzi všetkými národmi mi budete kráľovským kňazstvom a svätým národom“ (Ex 19,6).

Boh Izraelitom ponúkol vzťah, zmluvu, ale oni sa ho aj tak báli. Hrôzostrašné úkazy mali Božím deťom pripomenúť veľkú Božiu moc, nech prichádzajú vždy s bázňou a úctou. Boh však rešpektoval ich slobodu a ako „dokonalý diplomat“ učinil, že keď Izraelský národ neprijal dar byť v jeho blízkosti, zostal akoby vzdialený. Dal im to, čo boli schopní a ochotní prijať – prostredníctvom Mojžiša. Tragédiou však je, že bez toho, aby sme počúvali Boží hlas, nedokážeme zachovávať prikázania. A tak sa stal tento zákon pre Izraelitov bremenom.

Boha občas vnímame ako sudcu, ktorého rozsudku sa bojíme, podobne ako Izraeliti. Slovo Písma nám ale potvrdzuje Božiu túžbu, aby sme ho vnímali ako Otca. Otca, ktorý nesie svoj ľud v náručí tak, ako otec nesie svojho syna: „Na púšti, kde si sám videl, ako ťa Pán, tvoj Boh, nosil ako muž, ktorý nesie svojho syna“ (Dt 1,31a). Ježiš nám rovnako ukazuje blízkosť Otca – prišiel, aby naplnil zmluvu a splatil trest za hriech. Takto Boh môže obnoviť vzťah so svojimi deťmi. Skrze Ježišovo konanie sme spoznali skutočnú tvár Boha. Otec je dobrý, milujúci, starostlivý a súcitný. Jeho náruč je pre nás vždy otvorená…

Michal Harazin

Čo k tejto téme hovorí Katechizmus?

2084 Boh sa dáva poznať tak, že pripomína svoje všemohúce, láskavé a oslobodzujúce konanie v dejinách toho, na ktorého sa obracia: „Ja som… ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva“ (Dt 5,6). Prvé „slovo“ obsahuje prvé prikázanie Zákona: „Budeš sa báť Pána, svojho Boha, a jemu budeš slúžiť… Nebudeš chodiť za cudzími bohmi“ (Dt 6,13-14). Prvá výzva a spravodlivá požiadavka Boha je, aby ho človek prijal a aby sa mu klaňal.