Čo myslel Ježiš tým, keď nás pozval, aby sme v modlitbe Otče náš prosili o každodenný chlieb? Myslím, že túto prosbu si môžeme vysvetliť mnohými spôsobmi, no mne osobne sa veľmi páči interpretácia tejto prosby, ako prosby o každodennú Božiu milosť, ktorú potrebujeme, aby sme dokázali zvládnuť výzvy a ťažkosti našich dní. Boh nám túto milosť ochotne a s radosťou dáva, avšak často nie podľa našich predstáv. V živote každého z nás nastávajú obdobia, ktoré sú veľmi náročné a mnohokrát by sme chceli akúsi istotu, že tieto obdobia zvládneme. Takéto obdobia však môžu trvať dlhší čas, takže je nemožné, aby sme sa so všetkými prekážkami a ťažkosťami vysporiadali v priebehu niekoľkých dní. Neraz sa nám zdá, že záležitosti na ktorých pracujeme sa nám nedarí posúvať vpred. V takýchto chvíľach prichádza priestor na dôveru a tiež na prosbu: „Chlieb náš každodenný daj nám dnes.“

Boh nám dáva na každý deň presne toľko milostí, koľko na daný deň potrebujeme. Príklad takéhoto Božieho postupu nájdeme aj vo sv. Písme, v Starom zákone v knihe Exodus, keď Boh posiela Izraelitom putujúcim po púšti pokrm – mannu, a oni si smú vziať len toľko, koľko v daný deň skonzumujú a nič si nemohli odložiť na ďalší deň, čím ich Boh viedol k dôvere, že sa o nich každodenne postará (Ex 16). Podobne hovorí aj sám Ježiš: „Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia.“ (Mt 6,34) Veľmi pekne to zhrnul aj C. S. Lewis v knihe Rady skúseného diabla, v ktorej píše: „Tvoj pacient už zrejme pochopil a prijal, že sa musí s pokorou odovzdať Nepriateľovej vôli. Nepriateľ tým zvyčajne myslí najmä to, aby s trpezlivosťou prijímal utrpenie, ktoré mu bolo nadelené – teda úzkosť a neistotu, ktorú momentálne prežíva. Toto je situácia, kedy má povedať – staň sa Tvoja vôľa – a pre tieto denné úlohy dostane každodenný chlieb (pozn. v knihe je menom „Nepriateľ“ nazývaný Boh).

Boh nás takýmto postupom učí žiť v prítomnosti a taktiež nám dáva priestor, aby sme mu bezhranične dôverovali. Preto nás všetkých chcem pozvať, aby sme dnes, ako aj každý ďalší deň, s dôverou prosili Otca o náš každodenný chlieb.

Marek Žemla

Čo k téme hovorí Katechizmus?

2830 „Chlieb náš.“ Otec, ktorý nám dáva život, nám nemôže nedať pokrm potrebný pre život, všetky „vhodné“ dobrá, hmotné i duchovné. V reči na vrchu Ježiš zdôrazňuje túto synovskú dôveru, ktorá spolupracuje s prozreteľnosťou nášho Otca. Nenabáda nás, aby sme boli pasívni, ale chce nás oslobodiť od každého nepokoja a od každej starosti. Taká je synovská odovzdanosť Božích detí:
„Tým, ktorí hľadajú Božie kráľovstvo a Božiu spravodlivosť, [Boh] sľubuje, že [im] pridá všetko [ostatné]. Keďže všetko patrí Bohu, tomu, kto má Boha, nič nebude chýbať ak on sám neopustí Boha.“