🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Asociácie, ktoré ľudia majú s pojmom „cirkev“ sú veľmi rôznorodé. Nejde len o rozdielne názory na to, aká je konkrétna cirkev, ľudské pohľady sa tiež rôznia aj v ohľade na to, čo cirkev vlastne je. Zdá sa, že existujú rôzne cirkvi, ktoré sa navzájom líšia vo svojich náukách. Na druhej strane, cirkev počtom členov najväčšia – Katolícka – tvrdí, že Cirkev je jedna. Čo má tento výrok znamenať? Obstojí toto tvrdenie v konfrontácii s realitou nepreberného množstva menších spoločenstiev vo vnútri Katolíckej cirkvi, ktoré majú rôzne poslania, charizmy a často sa zdá, že sú celkom rozdielne? A čo spoločenstvá, ktoré sa oddelili od Katolíckej cirkvi a stále sa nazývajú cirkevnými?

Napriek rozmanitosti spoločenstiev, rozličným darom, rôznosti kultúr a národov, je možné povedať, že Katolícka cirkev je jedna a teda jednotná. Stále môžeme povedať, že ide o jednu Cirkev, pretože všetky tieto spoločenstvá sa zjednocujú vo vzájomnej láske, vo vyznaní viery, ktorú prijali od apoštolov, vo spoločnom slávení sviatostí, ako aj jednotnou štruktúrou v podobe spoločných nástupcov apoštolov. Pre názornosť si môžeme predstaviť rodinu, v ktorej sú síce deti s rôznymi záľubami, talentami a poslaním, avšak stále ide o jednu rodinu, nakoľko majú spoločné korene a určité spoločné aktivity.

Existuje ešte druhá rovina, v ktorej by sa mohlo zdať, že Cirkev nie je jedna, ale je ich mnoho. Poznáme predsa množstvo spoločenstiev, ktoré sa dištancujú od Katolíckej Cirkvi a predsa sa považujú za spoločenstvá cirkevné, teda za cirkev. Ide o cirkvi, ktoré tiež nasledujú Krista a uznávajú ho ako Boha, ale neprijímajú učenie Katolíckej Cirkvi a jej štruktúry. Aj v prípade, že do našej úvahy zahrnieme tieto cirkvi, v istom zmysle môžeme povedať, že Cirkev je jedna. Ako hovorí KKC: „mnohé prvky posvätenia a pravdy jestvujú aj mimo viditeľných hraníc Katolíckej cirkvi.“ Ide napríklad o Božie slovo, život milosti, či tri božské čnosti. Aj tieto cirkvi teda môžu človeku sprostredkovať spásu, avšak „účinnosť týchto prostriedkov pochádza z plnosti milosti a pravdy, ktorú Kristus zveril Katolíckej Cirkvi“. Práve Katolícka cirkev má plnosť prostriedkov spásy, ktoré jej sprostredkoval Kristus a cirkvi, ktoré sa oddelili, majú tieto prostriedky práve od nej. V tomto zmysle ide o Cirkev, ktorá je jedna.

Lukáš Žemla

 

Čo k tejto téme hovorí Katechizmus?

814 Táto jediná Cirkev sa však už od začiatku predstavuje s veľkou rozmanitosťou, ktorá pochádza z rôznosti Božích darov (791, 873) a zároveň z množstva osôb, ktoré ich dostávajú. V jednote Božieho ľudu sa zhromažďujú rozdielnosti národov a kultúr. (1202) Medzi členmi Cirkvi jestvuje rozličnosť darov, úloh, podmienok a spôsobov života; „v spoločenstve Cirkvi oprávnene jestvujú partikulárne cirkvi, ktoré majú vlastné tradície“. (832) Veľké bohatstvo tejto rozmanitosti nie je v protiklade s jednotou Cirkvi. No hriech a ťarcha jeho následkov neprestajne ohrozujú dar jednoty. Preto apoštol Pavol musí povzbudzovať, aby sa zachovala „jednota ducha vo zväzku pokoja“ (Ef 4,3) .

819 Okrem toho „mnohé prvky posväcovania a pravdy“ jestvujú aj mimo viditeľných hraníc Katolíckej cirkvi: „písané Božie slovo, život milosti, viera, nádej a láska a iné vnútorné dary Ducha Svätého, ako aj viditeľné prvky“. Kristov Duch používa tieto cirkvi a cirkevné spoločenstvá ako prostriedky spásy. Účinnosť týchto prostriedkov pochádza z plnosti milosti a pravdy, ktorú Kristus zveril Katolíckej cirkvi. Všetky tieto dobrá pochádzajú od Krista a vedú k nemu a samy „podnecujú ku katolíckej jednote“.