DOM

Väčšina ADOM-áckych stretnutí sú v Dominikánskom kontemplatívnom centre Pustý dvor na Ábelovej. Zatiaľ sú štyri víkendové alebo aj dlhšie stretnutia pre mladých vo vysokoškolskom veku cca. do 35 rokov a rovnako aj pre mladých v stredoškolskom veku. Raz do roka organizujeme putovanie s dominikánmi.

Na našich víkendových stretnutiach sa spoločne modlievame ranné a večerné chvály, niekedy máme adoráciu alebo modlitbu v tichu.

Štúdium má formu prednášok alebo práce s textom. Využívame pri ňom náročnejšie texty súčasných filozofov, teológov, alebo originálne texty autorov z kresťanskej tradície. Pracujeme spoločne i v skupinách, aby sme vytvorili priestor pre diskusiu. Naučiť mladých argumentovať, pýtať sa, dodávať im odvahu k sebavyjadreniu a pripraviť ich na to, aby vedeli diskutovať aj o náročnejších otázkach.