Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1)

Otče nebeských darov,

kým všetko objímalo hlboké ticho,

zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba,

z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15)

na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,

ktorá sprevádza našu Rehoľu od jej počiatkov

a  učí nás Slovo prijímať, žiť a hlásať.

Požehnaná Mária, Panna najmúdrejšia,

ho mocou Ducha Svätého prijala,

a tým istým Duchom, počas Turíc, vstúpila do ticha,

aby Slovo, jej Syn, bolo odovzdané apoštolom,

ktorí sa rozišli hlásať ho celému svetu.

Prosíme ťa, Otče,

za nové povolania:

posilni v pokrstených milosť,

zasvätiť sa tvojmu Slovu.

Nech je im súcit a milosrdenstvo sv. Dominika

príkladom k nasledovaniu Krista,

aby sme ako rodina kazateľov

spoločne putovali cestami  ohlasovania evanjelia.

Nech v nás zažiari tvoja pravda,

ktorou chceme, podľa tvoje vôle, slúžiť svetu.

Pamätaj Otče na všetkých spolupracovníkov, dobrodincov a priateľov rehole. Na príhovor sv. Tomáša Akvinského a iných vzácnych žien a mužov, ktorí  mali účasť na diela „svätého kázania“, obdaruj svet novým nadšením pre spásu duší aj za cenu skrytej obety a námah.