Opäť je za nami úžasný víkend (24. – 26. jannuár 2020), počas ktorého sme spolu s pátrom Samuelom riešili morálne dilemy.  Témou stretnutia bolo Rozlišovanie dobra a zla. Cieľom víkendu pozrieť sa s ADOM-ákmi a so sv. Tomášom Akvinským (ktorý tiež riešil dilemy) čo je dobré a čo zlé, ako sa učiť dobru a vyhýbať sa zlu. Aj on si kládol otázky ako my.

Sestra Blažeja nám prostredníctvom aktivity ,,Land art‘‘ ukázala, ako sa človek vo svojej ľudskej prirodzenosti cíti v určitých okamihoch rozhodovania. Ak koná dobro a svoj život odovzdá Bohu, cíti sa bezpečne a koná sebavedomo. Ak však koná zlo, nerobí to, na čo bol stvorený. Cíti sa neisto a jeho bytie, existencia, nie je úplná.

Bernadeta Miková