Trnavská novéna. Deväťdňová pobožnosť k úcte Panne Márii, ktorá sa každoročne koná pred jej
Milostivým obrazom v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Takisto aj tento rok prichádzali v dňoch 13. –
21.11.2017 do Trnavy pútnici, aby prejavili úctu Panne Márii.
Hlavnou témou tohtoročnej, už sedemdesiatej tretej Novény bolo: „Upriamiť pohľad na Svätú
rodinu – odkaz Panny Márie Fatimskej pre dnešné rodiny“. Slávnostní kazatelia sa venovali vo svojich
homíliách témam, ktoré z nej vychádzali a zameriavali sa na jednotlivé oblasti rodinného života.
V tomto roku bol ako slávnostný kazateľ pozvaný aj J.E. Dominik kardinál Duka OP, pražský
arcibiskup a prímas český, ktorý svoju homíliu na tému: „Manželský sľub: zmluva, ktorá zaväzuje“,
predniesol na slávnostnej sv. omši v nedeľu 19.11. Uviedol v nej, že láska znamená chcieť dobro pre
druhého a znamená zostať s druhým vždy a za každých okolností. Manželský sľub je sprítomnením
najhlbšej podstaty vzťahu Boha k človeku, skutočnej lásky. Upozornil tiež na pokusy nahradiť pojem
matka a otec pojmami rodič A a rodič B. Keby ľudia dodržiavali zákon lásky, nemuseli by byť žiadne
iné zákony. Ak sa zriekneme rodiny, zriekneme sa aj našich koreňov a je to vlastne vykročenie do
ničoty.
Na záver liturgického slávenia ako hlavný celebrant viedol procesiu s Milostivým obrazom Panny
Márie v uliciach Trnavy. Po ukončení sv. omše sme sa stretli, členovia trnavského a hlohovského
bratstva, s otcom kardinálom. Stretnutie bolo krátke, ale veľmi srdečné.
Panna Mária býva často zobrazovaná s dieťaťom Ježiš na rukách, ružencom alebo otvorenou náručou.
Naša Trnavská Panna Mária má prázdne ruky. Akoby jej niečo chýbalo. Keď sa však na obraz lepšie
pozrieme, vidíme oči, smutné, ale plné lásky, zdvihnutú pravicu, ktorá žehná, ale aj napomína. Jej
ruky sú však akoby pripravené vziať dieťa. Všetci sme Božie deti a ona je pripravená vziať nás do
náručia. Želáme Vám všetkým, aby Vás naša Panna Mária Trnavská svojím pohľadom sprevádzala,
svojou rukou žehnala a ochraňovala a raz, keď sa naplní Váš pozemský čas, Vás vzala do náručia a ako
nevinné dieťa priniesla pred tvár Najvyššieho.

Terézia Anna Kopčíková a Marián František Kopčík, MB sv. Kataríny Sienskej v Trnave