V utorok 25. októbra 2022 sa uskutočnila jesenná farská púť na známe mariánske pútnické miesto – Mariazell. Cesta do Rakúska začala už skoro ráno. Ako pútnici sme sa zišli pred kostolom v Dunajskej Lužnej, kde nás už čakal duchovný sprievodca P. Chryzostom František Kryštof, OP spolu aj so sestrami dominikánkami. Do Mariazellu sme prišli v dopoludňajších hodinách. Po krátkom občerstvení pri Kaplnke Panny Márie kde vyviera liečivý prameň sme sa spoločne pomodlili pobožnosť Krížovej cesty na blízkej Kalvárii.

V nádhernej bazilike priamo pred milostivou sochou sme sa pomodlili posvätný ruženec a rozjímali nad jeho tajomstvami. K nášmu pátrovi sa pripojil aj P. Vojtěch OSB, aby nám bol k dispozícii na vyslúženie sviatosti zmierenia. Radostný spev slovenských pútnikov sa rozliehal po celej bazilike nielen cez ruženec, ale aj počas svätej omše, ktorú na oltári s milostivou sochou Madony s dieťaťom Ježišom celebroval náš páter Chryzostom OP. Popoludní sme si dali v blízkej reštaurácii chutný obed a podvečer sme sa vrátili späť domov.

Úprimná vďaka patrí p. Dávidovi Gavaľovi (CK DAKA, s.r.o.), ktorý farnosti ochotne poskytol autobusovú dopravu aj poistenie. Ďakujem tiež všetkým pútnikom za krásne spoločenstvo a povzbudenie vo viere a dôvere v Božiu pomoc na príhovor našej Nebeskej matky – Panny Márie.

Pútnička z Dunajskej Lužnej