Formačná téma na január

//Formačná téma na január

List sv. Kataríny Sienskej sestre Daniele z Orvieta

Téma slávenia: Boh hľadiac sám na seba si zamiloval krásu svojho stvorenia a ako opojený láskou, stvoril nás na svoj obraz a k svojej podobe. Keď nevedomý človek stratil dôstojnosť a krásu nevinnosti vinou smrteľného hriechu, súc neposlušný Bohu, on poslal Slovo, svojho jednorodeného Syna, uložiac mu za poslušnosť, aby nám svojou krvou vrátil život a krásu nevinnosti, a tak v krvi sa obmyli a obmývajú škvrny našich chýb.

Biblický text: 1Jn 4,7-19|

Text na reflexiu: List sv. Kataríny Sienskej sestre Daniele z Orvieta

Protivníkov dobrého je nutné premáhať láskou a statočnou a dobrotivou bolesťou. Aby sa modlila za Urbana, pravého pápeža.

V mene Ježiša Krista ukrižovaného a sladkej Márie!

Predrahá sestra a dcéra v Kristovi sladkom Ježišovi. Ja, Katarína služobnica sluhov Ježiša Krista, ti píšem v jeho drahej krvi, žiadajúc si vidieť ťa zmáčanú a utopenú v krvi ukrižovaného Krista, v krvi, v ktorej nájdeš oheň Božej lásky a budeš zakúšať krásu duše a jej veľkej dôstojnosti. Lebo Boh hľadiac sám na seba si zamiloval krásu svojho stvorenia a ako opojený láskou, stvoril nás na svoj obraz a k svojej podobe. Keď nevedomý človek stratil dôstojnosť a krásu nevinnosti vinou smrteľného hriechu, súc neposlušný Bohu, on poslal Slovo, svojho jednorodeného Syna, uložiac mu za poslušnosť, aby nám svojou krvou vrátil život a krásu nevinnosti, a tak v krvi sa obmyli a obmývajú škvrny našich chýb. Vidíš teda, že v krvi sa nachádza a zakúša krása duše. Právom sa má duša v tej krvi utápať, aby lepšie pojala lásku k Božej cti a k spáse duší, nasledujúc učenie sladkého a milostného Slova. Nenáviď sa dcéra moja, bez toho, aby si sa hľadala, ale hľadaj sa pre Boha. Hľadaj Boha a svojho blížneho so všetkou svätou horlivosťou, pre slávu a chválu Božieho mena, a ich spásu, obetujúc pokorné a ustavičné modlitby s kŕčovitou túžbou pred tvárou Božej Dobroty. Teraz je čas na pojedanie tohto pokrmu duší za stolom presvätého kríža. Každého času je čas; ale ty si nikdy nevidela, ani ty, ani nikto iný, času väčšej núdze. Prenikni sa, dcéra moja, bolesťou a horkosťou pre temno, ktoré prišlo na svätú Cirkev. Zdá sa, že ľudská pomoc nás opúšťa; patrí sa tebe a iným služobníkom a služobniciam Božím, aby ste vzývali jeho pomoc. A hľaď, aby si sa nedopúšťala nedbalosti; je čas bdenia a nie čas na spanie. Vieš dobre, že keby v ten čas, keď sú nepriatelia pred bránami, stráže a ostatní v meste spali, niet žiadnej pochyby, že by ho (mesto) stratili. My sme obkľúčení mnohými nepriateľmi: a ak naša duša (lebo vieš, že svet a naša vlastná krehkosť a diabol s mnohými myšlienkami, nikdy nespí, ale vždy sú prichystaní, aby mohli vojsť dovnútra a ako zlodeji ukradnúť mesto našej duše), teda tak aj telo tajomnej svätej Cirkvi je obkľúčené mnohými nepriateľmi. Vidíš teda, že tí, ktorí sú postavení byť stĺpmi a udržiavateľmi svätej Cirkvi, sú učinení prenasledovateľmi s temnotou kacírstva. Nie je teda čas spať, ale porážať ich bdením, slzami, potom a bolestnými a milostnými túžbami, pokornou a ustavičnou modlitbou. A pričiňuj sa, aby si ako dcéra verná svätej Cirkvi, prosila a nútila najvyššieho a sladkého Boha, aby sa o nás postaral v tejto potrebe, a modli sa k nemu, aby posilňoval svätého Otca a dával mu svetlo. Hovorím o pápežovi Urbanovi VI., pravom pápežovi a Kristovom námestníkovi na zemi. Tak vyznávam a máme vyznávať pred celým svetom; a kto by hovoril alebo robil opak, za nič mu nesmieme veriť, ale radšej si voliť smrť. Kúp sa v krvi, aby ti žiadna pochybnosť nikdy neprichádzala na myseľ ani pre otrocký[1] strach. Ale ukryme sa v jaskyni boku ukrižovaného Krista, kde si našla hojnosť krvi. Inak budeme chodiť v tmách a budeme milovníkmi seba samých. Uvažujúc, že nie je iného spôsobu v tej príčine, hovorila som, že si žiadam vidieť ťa zmáčanú a utopenú v krvi Ukrižovaného Krista, a tak chcem, aby si konala. Iné ti nehovorím. Zostávaj v svätom a sladkom Božom milovaní; maj hlad po jeho cti a túžbu. Sladký Ježiš, Ježiš láska!

V mene ukrižovaného Ježiša Krista a sladkej Márie…

[1] Ani z otrockého strachu, zo strachu o seba (snáď chce povedať) si nepripúšťaj pochyby o pravosti voľby Urbana VI.

Modlitba: Kriste, ako svetlo prežaruj a veď nás. Buď v nás, aby si nás očisťoval, buď nad nami, aby si vyššie dvíhal náš zrak, buď pod nami, aby si nás podopieral, buď pre nami, aby si nás
viedol, za nami, aby si brzdil naše nepremyslené kroky, buď uprostred nás, aby si nás ochraňoval. Aby sme celým srdcom, mysľou, dušou a silou mohli hľadať Tvoju tvár a boli vďaka Tvojej milosti privedení do Tvojej svätej prítomnosti. Amen

Modlitba za jubileum:
Bože, Otec milosrdenstva,
ty si povolal svojho služobníka
Dominika Guzmána
vydať sa s vierou na cestu
ako potulný pútnik a kazateľ milosti.
Pri príležitostislávenia
Jubilea rehole ťa prosíme,
vylej na nás opäť Ducha
vzkrieseného Krista,
aby sme verne a radostne
ohlasovali evanjelium pokoja.
Skrze Krista, nášho Pána.

Téma na marec: Someliéri Božieho vína

Téma slávenia: Dominikánsky duchovný život učí upierať svoj zrak predovšetkým na Boha. Prvou úlohou duchovného života je naplniť rozum a srdce Bohom, a to je ovocie štúdia a modlitby. Miesto toho, aby sme začínali duchovný život namáhavým a zdĺhavým [...]

Téma na január: Z jedného kusa kameňa

Téma slávenia: Pri hľadaní jednoty života nejde len o vyváženie a usporiadanie vonkajších skutočností. Jednota je skôr umením konaným s pomocnou rukou Umelca, vytváranie harmónie tým, že prechádzame z množstva „staráš sa o mnohé veci“ do jedného „iba jedno je [...]

Téma na november: Boží chrbát

Téma slávenia: Namiesto spirituality príliš zamestnanej vlastným pokrokom, sme volaní k spiritualite, ktorá nás učí sledovať Kristove stopy, vidieť „Boží chrbát“, a ktorá nás privádza k Božej tvári. Sme ňou ťahaní podobne, ako nevesta z [...]

2019-04-02T23:19:24+01:0028. decembra 2016|