Počas svätodušného víkendu v dňoch 26. – 28. mája 2023 sa uskutočnilo v dominikánskom kontemplatívnom centre Pustý dvor na Ábelovej formačné stretnutie laických dominikánov a sympatizantov. Témou stretnutia bolo „Nech svetlo čností príde k nám“, konkrétne – Čnosti u sv. Kataríny Sienskej.

V priebehu prednášok, ktoré viedol brat Mannes OP, odzneli povzbudzujúce myšlienky, ktoré sme spoločne do hĺbky rozoberali. Venovali sme sa myšlienkam talianskeho filozofa Giovanni Pico della Mirandola z jeho diela „O ľudskej dôstojnosti“, ktoré sa prelínali s  myšlienkami sv. Pavla z listu Galaťanom 6, 4-10 o vzájomnej pomoci a duchovnej podpore. Taktiež sme rozoberali list sv. Kataríny Sienskej. Ich spoločným znakom je, že človek je obrazom Boha, človek je slobodný. Zároveň sme si kládli otázku, ako realizujeme svoju slobodu? To čo v sebe pestujeme, tým sa aj stávame, pričom obrazom Boha sa stávame vtedy, keď sa staneme tým, kým chceme byť v slobode a horizonte lásky. Kristus nás vyvádza z otroctva zlého. Najväčším nepriateľom slobody je strach, ktorý nás drží „v stene“ otroctva. Túto stenu je potrebné zbúrať. Avšak teraz zakúšame len odrobinky slobody, v nebeskej vlasti pocítime slobodu absolútnu.

Cez víkend sme sa primárne venovali sýteniu duše, ale nezanedbávali sme ani sýtenie tela, o ktoré sa postarali Eva Antonína OP a novic Viliam Tomáš s bratom Mannesom OP. Voľný čas sme strávili skrášľovaním a úpravou okolia kontemplatívneho centra.

Vyvrcholením nášho Svätodušného víkendu bola slávnostná večera spojená s vigíliou Zoslania Ducha Svätého, ktorú celebroval brat Mannes OP. Po svätej omši sme zotrvali v krátkej adorácii. Nakoniec sme v bratskom duchu oslávili zoslanie Ducha Svätého.

Na tretí deň, v nedeľu 28.mája 2023 a zároveň v deň 101. výročia sľubov bl. Pier Giorgia Frassatiho, traja laickí dominikáni zo zvolenského bratstva sv. Márie Magdalény: Alena Pavla Babicová OP, Štefan Augustín Horniak OP a Mária Diana Masarova OP zložili večné sľuby do rúk provinčnej predstavenej laických dominikánov Eve Antoníne Zúdorovej OP a provinčnému promótorovi laických dominikánov na Slovensku Mannesovi Stanislavovi Marušákovi OP.

Po slávnostných raňajkách a sviatočnom obede sme sa naplnení Duchom Svätým rozišli do svojich domovov.

Text a foto: Jožko Schwarz (sympatizant), Marek Dávid OP, Mária Magdaléna OP