Bratia a sestry!

Začiatok mesiaca novembra nám pripomína dôležitú náboženskú pravdu, uvedenú v tretej kapitole Katechizmu  katolíckej cirkvi,  ktorá vychádza z Apoštolského vyznania viery : „Verím v svätú Cirkev všeobecnú“ a dodáva „v spoločenstvo svätých“.

 

 

Čo iné je cirkev, ako zhromaždenie všetkých svätých? Veríme v spoločenstvo nebeskej a pozemskej cirkvi. Jesenná príroda nás upozorňuje: Človek je na svete ako hosť, putuje zo zeme na večnosť. My sme tu cirkev putujúca.  Dnes oslavujeme svätých v nebi. Oni dostali po práci odmenu, po utrpení blaženosť, po boji víťazstvo. Hovoríme im, že sú cirkev víťazná.  Zajtra spomíname na duše v očistci, ktoré sa utrpením očisťujú, keďže do nebeského kráľovstva nemôže vstúpiť nič nečisté. Nazývame ich cirkev trpiaca. Tieto tri oddiely tvoria jedno spoločenstvo. Spojuje nás veľká láska a pevná nádej na stretnutie všetkých vo večnosti, kde budeme vidieť Boha z tváre do tváre.

Dnešný sviatok Všetkých svätých naše srdce smeruje k tomu, aby sme sa vo svojich myšlienkach zahĺbili do rozjímania o veľkosti božieho majestátu a adorovali lásku Najsvätejšej Trojice k nám krehkým ľuďom. Ježiš sa posvätil pre nás, aby sme aj my boli posvätení v pravde. Svätosť je typicky božia vlastnosť. Byť svätý, znamená podobať sa Bohu. Boh sa stal človekom, aby ho takpovediac zbožstvil a posvätil. Z toho vyplýva vlastná ľudská dôstojnosť. Preto práve v dnešný slávnostný deň upierame svoje oči k svätým, ktorí už skončili svoju pozemskú cestu a došli do nebeskej slávy, kde sa radujú v spoločenstve s Bohom. My si ich pripomíname a uctíme vo svojich modlitbách. Prosíme, aby za nás orodovali pred božím trónom.

Čo ale znamená, že si pripomíname všetkých svätých? Môžeme povedať, že odpovede sú tri. Po prvé si pripomíname všetkých svätých, ktorých mená Boh Cirkvi zjavil, odhalil a my ich dnes máme v zoznamoch Cirkvou kanonizovaných svätcov, počnúc spravodlivými mužmi a ženami Starého Zákona až po dnešný deň. Ich mená máme v cirkevnom kalendári a každodenne si na nich pri sv. omšiach spomíname.  Po druhé si pripomíname všetkých svätých, ktorých mená nepoznáme. Pre akúkoľvek príčinu ich svätý život ostal pred ľuďmi ukrytý. Nepoznáme napríklad mená mnohých mučeníkov a život mnohých pustovníkov, askétov, mnoho ľudí zomrelo pri rozličných tragédiách: požiaroch, vojnách, zemetraseniach a podobne. Boh istotne pripočítal k svojim svätým mnoho zbožných rodičov, šľachetných ľudí a dobrodincov, o ktorých svätom živote nemuseli vedieť ani najbližší. No a po tretie si pripomíname všetkých svätých až do dňa tzv. posledného súdu. Je to možno zvláštne, no úplne pochopiteľné, keďže jedine Boh pozná mená všetkých svätých od Adama po posledný deň tohto sveta. Je to pre nás svetlý bod nádeje, že do posledných dní bude možné sa spasiť, že námaha v každom veku môže byť odmenená vencom víťazstva. Preto verme, že v počte svätých budeme aj my a naša námaha nebude márna. V tom nech nám Pán  Boh pomáha.

Bratia a sestry, pamätajme, že pri svätej omši pripomína kňaz Bohu všetky tri oddiely svätej cirkvi.  Pamätaj na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete a upevňuj ju vo viere a láske. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, uveď ich na miesta odpočinku, svetla a pokoja. Uveď nás do spoločenstva s Pannou Máriou a zo všetkými svätými, nech Ťa s nimi chválime po všetky veky vekov.  Amen.

Fr. Albert Milan Bak, OP