Možno sa domáhať lásky? Možno dať príkaz lásky? Milujem z celého srdca, z celej duše, zo všetkej svojej sily? Č to znamená ostať v Ježišovej láske? Boh je láska a kto prebýva v láske, prebýva v Bohu a Boh prebýva v ňom. Boli sme stvorení na boží obraz, sme chrámom Ducha Svätého a tento Duch nás má stále napĺňať.

 

 

 

Duch  Svätý je zosobnená láska medzi Nebeským Otcom a Ježišom. Toto je pozvánka Ježiša žiť život Lásky. Každá láska je konkretná, nie abstraktná. Aj nás Boh volá každého po mene. hlási sa k nám ako milujúci otec. Preto nám to Ježiš pripomína: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!  Sme si vedomí lásky božej? Ak áno, potom prijmime výzvu zachovávať prikázania Otca a ostávať v jeho láske. Prečo?   Aby v nás bola Ježišova radosť  a aby naša radosť bola úplná.
Sv. Augustín hovorí: „Miluj a rob čo chceš! Je tam zreteľná podmienka “ Miluj!“ Ak miluješ budeš robiť len a len dobre lebo Boh je láska a je prameňom každej lásky. Nielen lásky k Bohu, ale aj každej ľudskej lásky. Láska sa dáva, darúva a túži po šťastí toho koho milujem. Aj tá prirodzená ľudská láska má prameň v Bohu a k nemu sa má vrátiť.
Často dávame za príklad sv. matku Terezu , jej lásku ku všetkým biednym bez rozdielu na vierovyznanie, na národnosť na závažnosť choroby. Láska je obetavá. A tak a v dnešný deň na Deň matiek si pripomíname na naše milujúce matky a chceme im opätovať ich lásku k nám. Nezabudnime byť v láske Ježiša, aby sme naplnili jeho príkaz: Aby ste sa milovali navzájom.“

 

fr. Antonín Ján Husovský, OP