Milí priatelia, dnes si pripomíname Krst Krista Pána. Sviatok, ktorým sa už tradične končí Vianočné liturgické obdobie a začneme novú etapu poznávania tajomstiev z Kristovho života. Dnešný sviatok nám ukazuje, že príchod Ježiša v tele je vznešeným skutkom lásky božských osôb. Môžeme povedať, že od tejto slávnostnej udalosti stvoriteľské, vykupiteľské a posväcujúce pôsobenie celej Najsvätejšej Trojice bude stále zjavnejšie v Ježišovom verejnom poslaní: v jeho učení, zázrakoch, utrpení, smrti no najmä v udalosti zmŕtvychvstania.

V Lukášovom evanjeliu (3, 15-16. 21-22) sme dnes čítali, že vo chvíli, keď sa všetok ľud dával Jánovi krstiť v Jordáne a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, „otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ (Lk 3, 21-22). Toto je v Písme priam mystický okamih „Epifánie“ keď sa Boh zjavuje ako Trojica osôb! Duch Svätý „zostupuje“ na Syna a dosvedčuje jeho božstvo, zatiaľ čo hlas Otca prichádza z neba a vyjadruje spoločenstvo vzájomnej jednoty a lásky.

Záverečná scéna krstu nám hovorí, že Ježiš dostal autentické „pomazanie“, že On je Pomazaný a očakávaný Kristus“ čo potvrdzuje aj Izaiášovo proroctvo: „Hľa, môj služobník priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie“ (Iz 42,1). Ježiš Nazaretský je pravým Mesiášom, Synom Najvyššieho, ktorý vystupuje z Jordánu, ustanovuje znovuzrodenie v Duchu Svätom a otvorí bránu neba tým, ktorí sa chcú, stať sa Božími deťmi. Nie náhodou každý pokrstený dostáva meno „kresťan“, čo je znakom synovského charakteru, ktorý je originálnym a nezmazateľným znamením toho, že Duch Svätý dáva človeku schopnosť znovuzrodenia v lone Cirkvi.

Dominikánsky laik, blahoslavený Pier Giorgio Frassatti (1901-1925), keď píše list svojmu priateľovi hovorí, že „každý pokrstený je podrobený síce tajomnej, ale veľmi účinnej akcii, ktorá ho pozdvihuje do nadprirodzeného poriadku a vovádza do intímneho spoločenstva s Bohom.“

Áno, Sviatosť krstu je počiatkom duchovného života, ktorý nachádza svoje naplnenie prostredníctvom spoločenstva s Bohom v rámci spoločenstva celého Božieho ľudu – Cirkvi. Vo chvíli samotného krstu zhromaždené cirkevné spoločenstvo sa modlí a zveruje Bohu katechumena; podobne otec a matka dieťaťa, krstní rodičia, ale aj príbuzní a rodina ako taká sa pred Bohom zaväzujú „novokrstenca“ podporovať v kresťanskej formácii a výchove k hodnotám Kristovho evanjelia. To je veľmi dôležité poslanie.

Krst malých detí vyjadruje a uskutočňuje tajomstvo znovuzrodenia pre Boží život v Kristovi: veriaci rodičia prinášajú deti ku krstnému prameňu, ktorý predstavuje „lono Cirkvi“, z ktorého sa rodia Božie deti. Vzácny dar, ktorý vtedy prijmú si vyžaduje, aby ho keď sa raz stanú dospelými aktivovali čiže „nanovo prijali“ a to slobodným a zodpovedným spôsobom. Tento proces dozrievania vo viere ich má doviesť k prijatiu sviatosti birmovania, ktorá krstnú milosť nielen nanovo potvrdí, ale aj každému daruje nezmazateľnú pečať daru Ducha Svätého.

Kiež dnešný sviatok je vhodnou príležitosťou pre všetkých kresťanov znovuobjaviť krásu vlastného krstu, ktorý, keď sa prežíva naplno, je vždy aktuálnou skutočnosťou živej viery. Neustále v nás obnovuje obraz nového človeka vo svätosti myšlienok, slov a skutkov. Sviatosť krstu zjednocuje všetky denominácie kresťanov najrozličnejších vyznaní… Katechizmus Katolíckej Cirkvi hovorí, že ak sme boli pokrstení, všetci sme Božími synmi v Kristovi našom Pánovi a máme účasť na večnom živote. Toto povedomie je veľkou zodpovednosťou pred Bohom, ktoré vyplýva z daru milosti!

Rád by som preto povzbudil všetkých, aby sme znovuobjavili krásu dôstojnosti toho, kým od chvíle krstu sme. Vnútornú radosť a zápal z toho, že sme boli pokrstení a patríme do veľkej Božej rodiny. Priatelia, nebojme sa vydávať počas celého roka toto krásne a radostné svedectvo o kresťanskej viere! Verím, že iste prinesie bohaté plody dobra a svornosti aj pre našu spoločnosť v ktorej ako kresťania žijeme.

Aby sa nám to darilo s dôverou prosme o príhovor Pannu MáriuPomocnicu kresťanov, ktorej dnes zvlášť chceme zveriť všetky rodiny v ktorých sa denne odovzdáva vzácny dar viery v Ježiša Krista svojim deťom, aby tak celé spoločenstvo Cirkvi malo plnú účasť na radosti zo znovuzrodenia z vody a z Ducha Svätého!

Fr. Bruno Branislav Donoval OP