„Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom“ (Kaz 3, 1). Drahí bratia a sestry, vždy, keď končíme starý a začíname nový rok, podvedome hodnotíme uplynulý čas a s akousi nádejou, ale tiež neistotou pozeráme do budúcnosti. Ako motto svojho príhovoru som si zvolil slová knihy Kazateľ. „Všetko má svoj čas“.

Čas je bezpochyby jedna zo skutočností, ktoré si vo svojom živote váži každý človek. Hodiny, ktoré merajú čas, nás sprevádzajú od chvíle, keď sme si začali uvedomovať hodnotu času. Rozdeľujeme svoj čas na etapy, aby sme lepšie zvládli úlohy, ktoré vo svojom živote máme.

Ale najväčší význam dostáva čas, keď si uvedomíme to, čo hovorí Kazateľ v nasledujúcom verši: „Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť“ (Kaz 3, 2). Pri počiatku života nikto nemyslí na jeho koniec. Iba pesimista by povedal, že narodenie je počiatok umierania. Pozeráme sa skôr na jeho naplnenie a chceme mu dať čo najdokonalejšiu náplň. Ale čím vyplniť čas svojho života? To je základná otázka o zmysle života. Kazateľ najskôr v akejsi skrytosti, ale neskôr aj otvorene priznáva: „Boh to tak urobil, aby ľudia mali bázeň pred jeho zjavom“ (Kaz 3, 14). Čas je svedkom Božím. Svedčí o svojom Tvorcovi. Hovorí, že všetko sa deje nielen v čase, ale aj v Bohu. A tak i ľudský život a jeho naplnenie je možné hľadať iba v Ňom.

Keď stojíme na prahu nového roku 2023, kladieme si predsavzatia ako čo najlepšie vyplniť ponúknutý čas. Uvedomme si, že každý deň, každá chvíľa má svoju hodnotu iba vtedy, ak je naplnená Tým, ktorý dáva zmysel každej chvíli ľudského života. Bez Neho je život iba plytvaním tohto daru. Často aj v názoroch ľudí okolo nás sa stretávame s postojom k životu v duchu latinského motta: carpe diem – užívaj dňa, akoby bol tvoj posledný. Interpretácia môže byť rôzna. Siahajú po ňom možno skôr tí, ktorí chcú zakúsiť všetko dobré i zlé na tejto zemi. Aby si mohli povedať na konci života: „Nič neostalo pre mňa skryté, všetko som vyskúšal.“ Ale aj kresťan môže tieto slová zobrať vážne. Veď nie neprávom sa hovorí v ľudovej múdrosti: „Aký život, taká smrť.“ Žime každý deň nášho života, a to možno práve od prvých dní nového roka, akoby bol naším posledným. Náplň nám do našich dní dáva ten, ktorého liturgia Cirkvi nazýva Pánom času a večnosti, Ježiš Kristus. Aby on bol s nami v každý deň tohto nového roka, to vám zo srdca želám.

Fr. Chryzostom František Kryštof, OP