Na hore Tábor sme počuli podobné slová, aké odzneli pri krste Pána Ježiša: Toto je môj milovaný Syn, v ňom mám zaľúbenie, počúvajte ho. (porov. Mt 3, 17) Dnešné evanjelium (Mk 9, 2-10) nám podáva správu, ako Pán Ježiš vystúpil na horu s tromi učeníkmi a pred nimi sa premenil. Pýtame sa, prečo sa pred nimi premenil?

Po prvé: Aby im ukázal odblesk Božej slávy a uvedomili si, že človek sa zbytočne na tom svete nenamáha, aby po skončení života na tejto zemi dosiahol večnú slávu. Chcel im ukázať skutočnosť, aká je sláva v Božom kráľovstve, keď z nej videli len malý odblesk.

Po druhé: Chcel ich pripraviť, aby sa nepohoršili, keď bude visieť na dreve kríža. Upraviť ich mylnú predstavu o tom, prečo prišiel na tento svet. Mali pochopiť, o aké kráľovstvo Ježišovi išlo. Koľké pozemské kráľovstvá sa rozpadli, ale kráľovstvo je večné. Tu na hore Tábor mali apoštoli pochopiť, že do slávy Božieho kráľovstva sa vstupuje cez utrpenie. Túto skutočnosť si máme uvedomiť aj my. Pán Ježiš sa na tomto mieste rozhodol ísť do Jeruzalema, aby tam trpel. Nebeský Otec ho poslal na svet ako bohočloveka, aby pozdvihol padnuté ľudstvo. Nie však cez slávu, ale cez kríž. Cez najpotupnejšie utrpenie, aké vedel kedy človek človeku pripraviť. Ide do Jeruzalema, aby splnil vôľu svojho Otca. A takto sa máme pozerať na povolanie k utrpeniu aj my kresťania.

Utrpenie je povolanie. Každý sme slabým človekom. Sotva sa nás Pán Boh dotkne nejakým krížom, už sa pýtame prečo? V Starom zákone bol každý trpiaci považovaný za Bohom potrestaného. Až na jednu svetlú výnimku – Jóba. Pán Boh mu všetko zničil – majetky, stáda, polia, ba dokonca desať detí. Nakoniec on sám bol ranený ťažkými vredmi. Vyriekol známu vetu v tejto jeho bolestnej situácii: Pán Boh dal, Pán Boh vzal, nech je jeho meno pochválené. Pán Ježiš nám chce svojím utrpením ukázať, že utrpenie nie je Božím trestom, ako si to mnohí myslia. Veď za čo by bol nebeský Otec obetoval svojho Syna? Pán Boh nás povoláva k utrpeniu, aby nás očistil a tiež preto, lebo utrpenie kohokoľvek z nás je prospešné Cirkvi a môže byť prostriedkom k záchrane mnohých ľudí. Preto sa Ježiš premenil, aby ľudia pochopili, že pre Božie kráľovstvo sa oplatí aj trpieť. Pohľad na kríž je odpoveďou. Prosme, aby sme boli Bohu vďační aj za povolanie k utrpeniu.

P. Hilár Jozef Štefurik OP