Ježišu, pomáhaj mi slúžiť iným!  Ježišovo slovo z dnešného evanjelia je platné a aktuálne aj pre naše časy. Pán hovorí: „Kto chce byť prvý, nech je sluha všetkých.“     K tomuto neslýchanému výroku prišlo tak, že apoštoli sa medzi sebou potajomky hádali, kto je medzi nimi väčší. Odjakživa bolo totiž v ľudskej prirodzenosti, že človek nechce byť malou vedľajšou hviezdou, ktorá obieha okolo veľkého slnka, ale chce byť radšej slnkom, okolo ktorého obiehajú hviezdy.

Takúto prirodzenosť mali sprvoti aj apoštoli. Dokonca aj nábožná matka Salome sa prihovárala u Ježiša, aby jej dvom synom Jánovi a Jakubovi rezervoval popredné miesta vo svojom kráľovstve. Ježiš sa však radikálne stavia proti takémuto zmýšľania, prevracia hore nohami zakorenené ľudské ašpirácie, odráža sa od vyjazdených ciest a vyhlasuje, že prvenstvo v ľudskej spoločnosti má nie ten, kto sa vyvyšuje nad ostatných, ale ten, kto je služobníkom všetkých.

Pán Ježiš nás tak veľmi chce získať pre službu iným,, že vyriekol o sebe: „Neprišiel som , aby sa mi slúžilo, ale aby som slúžil iným.   Ježiš nás svojím životom priam provokuje k novému neslýchanému postoju. Vo svetle jeho učenia a života služba iným nie je čosi, čo nás ponižuje. Služba iným v Ježišovom poňatí stráca charakter podriadenosti alebo otrockosti. V Ježišovom podaní je služba iným čosi vznešené, nádherné, čo nás okrášľuje, ozdobuje a čo robí náš život na zemi ľudským, radostným a šťastným. Podľa Ježišovho učenia a života služba iným má byť charakteristickou náplňou nášho pozemského žitia.

Nemôžeme byť kresťanmi, keď odmietame poslúžiť človeku, ktorý je v núdzi, keď sa vyhovárame, že nemáme čas pre iného, keď sa tvárime, že nevidíme telesnú alebo duševnú biedu iného, keď odvrkneme: Čo mňa je po inom, keď nemáme pozdravu alebo milého slova alebo láskavého úsmevu pre iného, keď nie sme ochotnými služobníkmi alebo služobníčkami svojich blížnych.

Kedy dokážeme opravdivo slúžiť iným? Vtedy, keď budeme mať vo svojom srdci POKORU. Následne platí takáto dialektika: Kto má pokoru, má dobrú vôľu. Kto má dobrú vôľu, má lásku!    Kto má lásku, má Boha v sebe!!!

  P. Hilár Jozef Štefurik OP