V dnešnom evanjeliu nachádzame hlbokú myšlienku, ktorú by sme mohli sformulovať aj do jednoduchej otázky: Čo je večný život. Pán Ježiš ju vyriekol týmito slovami: „Večný život je v tom, že poznajú teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ 

Na chvíľku sa zastavme nad jednoduchým Ježišovým slovom „poznajú“. Ježiš to po hebrejsky povedal takto: jadaˇa. Do gréčtiny to preložili ginóskozin, do latinčiny cognoscant, do slovenčiny poznajú / Biblia hebraica, s. 5-6/. Musíme však vedieť, že hebrejské slovo jadaˇa znamená oveľa viac, ako iba poznať, čiže mať vedomosti o niekom. Slovo jada´a sa v hebrejčine používa na vyjadrenie vrúcneho vzájomného vzťahu, ba dokonca na označenie intímneho manželského spoločenstva.

Napríklad v štvrtej hlave knihy Genezis čítame, že Adam poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina. Alebo o pár veršov ďalej čítame, že Kain poznal svoju ženu a ona počala a porodila syna Henocha. Alebo v evanjeliu svätého Matúša čítame, že svätý Jozef nepoznal svoju manželku Máriu. Z toho vychádza, že slovo „poznať“ v biblickej reči znamená nielen vedieť, alebo mať vedomosti o niekom, ale aj mať vrúcny osobný vzťah k niekomu, alebo mať s niekým dôverné spoločenstvo. Keď teda Ježiš vyhlasuje, že večný život znamená poznať Boha a Božieho Syna Ježiša Krista, to musíme rozumieť takto: Večný život znamená mať vrúcny osobný vzťah a dôverné spoločenstvo s Bohom a s jeho Synom Ježišom Kristom.  

Pravda, tento vzťah k Bohu máme tu na zemi nedokonalý, lebo tu Boha nevidíme, a preto večný život, ktorý tu na zemi vlastníme, je iba v začiatočnom štádiu, je akoby v zárodku. Ale keď sa telesnou smrťou zbavíme svojho tela a dokonale sa odhmotníme, naše spoločenstvo s Bohom sa zintnezívni do najvyššej miery a budeme vidieť a prežívať nekonečnú Božiu lásku, nekonečnú Božiu krásu, nekonečnú Božiu pravdu, nekonečnú Božiu radosť a nekonečnú Božiu blaženosť a vtedy bude náš život zavŕšený a dokonalý.         

Svätý Gregor Naziánsky, túto Ježišovu pravdu znázornil pre nás takto: Voda je najčistejšia pri prameni, z ktorého prýšti. Teplo je najsilnejšie pri ohni, z ktorého vychádza. Svetelný lúč je najjasnejší pri svetelnom zdroji, z ktorého vyžaruje. Čím ďalej je voda od prameňa, tým viac je znečistená. Čím ďalej stojíš od ohňa, tým menej tepla cítiš. Čím ďalej sa vzďaľuješ od svetelného zdroja, tým menej svetla máš. A tak je to aj s naším životom: Čím sme bližšie k Bohu, čím vrúcnejšie spoločenstvo s ním prežívame, tým hojnejší je náš večný život.    

Usilujme sa o dôverné spoločenstvo s Bohom a s Ježišom Kristom týmito piatimi spôsobmi:  prežívaním Božej prítomnosti, modlitbou, svätou omšou, svätým prijímaním a službou blížnym – a budeme mať hojný večný život v sebe už teraz a potom aj po smrti. Amen

 

fr. Hilár Jozef Štefurik OP