SLÁVNOSŤ   NAJSVATEJŠEJ   TROJICE  

Týmto jediným vševediacim rozumom rozmýšľajú tri osoby, touto jedinou všemohúcou vôľou konajú tri osoby. Každá z troch božských osôb je rovnako večná, rovnako vševediaca, rovnako všemohúca.

 Božská prirodzenosť je len jediná, ale majú ju rovnako a nerozdielne traja – tri božské  osoby.   Ľudskou rečou môžeme tri božské osoby rozoznávať takto: Otec je od večnosti sám od seba, Syn je od večnosti duchovne „plodený“ Otcom, Duch Svätý od večnosti „pochádza“ od Otca a Syna. Jednotlivým božským osobám privlastňujeme tieto skutky: Otcovi stvorenie sveta, Synovi vykúpenie sveta a Duchu Svätému posvätenie sveta.  Boha-Otca menujeme Stvoriteľom, Boha-Syna Vykupiteľom a Boha-Ducha Svätého Posvätiteľom.

 Tri božské osoby vystupujú navonok spoločne. Preto dielo stvorenia, aj dielo posvätenia je spoločným dielom všetkých troch osôb. Jednotlivé diela jednotlivým božským osobám len privlastňujeme. Vykúpenie uskutočnil Ježiš Kristus ako Bohočlovek. Tri božské osoby menujeme jedným menom – Najsvätejšia Trojica. Účinkovanie Boha navonok je plné tajomstiev. Pri pozorovaní stvoriteľského diela Božieho narážame na mnohé tajomstvá, ktoré náš rozum nevie pochopiť. Nedokážeme pochopiť vnútorný život Boha. Nie je možné, aby človek pochopil, ako môže jestvovať jediná bytosť v troch osobách. O tejto skutočnosti vieme len toľko, koľko nám Boh zjavil.    

Sv. Augustín dlho rozmýšľal nad Najsvätejšou Trojicou. V tomto rozjímaní chodil po morskom nábreží. Zbadal tam sedieť chlapca, ktorý do malej jamky prelieval vodu z mora.

 Oslovil ho:  „Čo robíš chlapček?“  „Chcem preliať vodu do tejto jamôčky!“  Sv. Augustín sa usmial a povedal:  „To je nemožná vec!“  Na to odvetil chlapček:  „Skôr vyčerpám ja celé more do tejto jamky, ako ty vyskúmaš tajomstvo Najsvätejšej Trojice!“  

 

Toto je najväčšie tajomstvo našej viery, v ktoré veríme, keď máme v sebe rozumovú pokoru.  

V prírode nájdeme hmlisté podobenstvá. Napríklad voda. Podstata vody: chemické zloženie H2O, ale v troch skupenstvách: 1. voda pevná – ľad   2. voda tekutá – rieka   3. voda plynná – para – ale všetky tri skupenstvá sú H2O!   Skloňme sa pred tajomstvom Najsvätejšej Trojice:   Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.        Naša úloha na sviatok Najsvätejšej Trojice: Cez rozumové poznanie prehĺbiť osobný vzťah k trojosobnému Bohu!!!