Christos

Ježiš berie učeníkov do Cézarey Filipovej, na miesto, ktoré bolo presiaknuté rôznymi až nemorálnymi spôsobmi uctievania pohanských bohov. Na tomto dne ľudskej biedy nám aj im dnes Ježiš nepriamo kladie otázku: „Aký je tvoj život a kde smeruje?“

Na túto otázku nám pomáha odpovedať sv. apoštol Peter svojím vyznaním: σὺ εἶ ὁ χριστός

Zamyslime sa nad tým, čo povedal Peter.

Toto tak bežne používané slovo nás vovedie do tajomstva nášho vlastného života, dáva mu smerovanie, aby sme poznali pravdu o nás samých.

Je pre nás Ježiš -Christos – Mesiášom?

Nevidíme ho a neočakávame od neho to isté ako prvotní učeníci – naplnenie len našich dočasných túžob a potrieb?

Ježiš – Christos nám prináša večný život, oslobodenie z jarma hriechu, z ktorého sa sami nevieme vyslobodiť.

„Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar” (Ef 3,8)

Takto Peter postupne spoznáva svoj život vo svetle poznania, že Ježiš je Mesiášom, spoznáva, čo pre neho znamená a na konci neváha za neho položiť aj svoj život. Pre nás sa stáva skalou viery, na ktorej je postavená a stále budovaná Cirkev, ktorú pekelné brány nepremôžu.

Skrze vieru v Ježiša Krista bol aj do nás vložený jeho život a ten v nás stále rastie a stáva sa viditeľnejším, až raz budeme dokonalým obrazom Pána Ježiša Krista. V sile tejto viery buďme v našom živote nositeľmi nádeje, pokoja a lásky.

Učme sa teda so svätým Petrom skutočne veriť v Krista, pravého Boha a pravého človeka, a uskutočňovať túto vieru každý deň tak, že prinesieme aj do iných životov pokoj, lásku, hlbší zmysel a túžbu po večnom živote.  Voláme sa predsa kresťanmi.

brat Kristián