Začíname pôstne obdobie, ktoré nás ma pripraviť na prežitie veľkonočných sviatkov, počas ktorých si budeme pripomínať vykupiteľské dielo nášho pána Ježiša Krista.

 

 

 

 

Tieto sviatky neupriamujú našu pozornosť len na smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ale majú pre nás aj osobný rozmer, prezože Pán Ježiš chcel vykúpiť každého človeka. Ten, kto chce prijat účinky jeho vykúpenie musí byť otvorený pre jeho pôsobenie a práve na to nás má pripraviť pôstne obdobie.

Každý, kto sa chce nechať viesť Bohom, nezaobíde sa bez modlitby. Boh chce pôsobiť v našom živote, ale nechce to robiť bez nás, bez nášho súhlasu. Potrebujeme vstúpiť s ním do dialógu, v ktorom budeme Bohu hovoriť o našich predstavách a zároveň  počúvať, čo on pripravil pre nás. Zvlášť by sme sa mali upriamiť na jeden spôsob modlitby – na rozjímanie nad Božím slovom vo Sv. Písme. Keď rozjímame nad slovami Sv. Písma a necháme ich preniknúť do svojej mysle, potom spoznávame, čo Boh nám osobne hovorí, a keď Božie slovo prijmeme aj do svojho srdca, potom aj chápeme čo nám Boh hovorí. Preto v tomto období je nutné nájsť si čas na pravidelnú a dobrú modlitbu a čítanie Sv. Písma.

V predvečer slávnosti Pánovho zmŕtvychvstania si budeme obnovovať krstné sľuby, ktorými sme sa zaviazali nasledovať svojím životom Ježiša Krista, a to aj v jeho chudobe. Bohatstvo skrýva v sebe nebezpečenstvo, že kvôli nemu nedokážeme dať Bohu vo svojom živote dostatočný priestor, nebudeme schopní dostatočne sa otvoriť pre jeho pôsobenie. Pôstne obdobie je vhodné na to, aby sme spoznali, čoho máme nadbytok vo svojom živote, čoho máme až tak veľa, že to zaberá v našom živote miesto, ktoré by malo patriť Bohu. A tým nadbytkom vôbec nemusí byť len nejaký druh jedla, cigarety alebo alkohol, môžu to byť aj informácie, ktorými som doslova zahltený, môže to byť aj príliš veľa vzťahov na sociálnych sieťach, alebo aj mimo nich, dnešná doba prináša okrem klasického konzumu aj ďalšie formy bohatstva, ktoré bránia Bohu naplno pôsobiť v našom živote.

Neodmysliteľnou súčasťou pôstu sú aj skutky lásky. Nič nás tak nezjednocuje s Bohom ako láska. Kto nezištne a obetavo miluje každého človeka, ten sa stáva druhým Kristom a má podiel na spáse tohto sveta. Tento čas nám ponúka mnoho možností na konanie skutkov lásky. Veľa ľudí dnes trpí v dôsledku pandémie Covidu – 19, je našou úlohou pomáhať im, či už duchovne, alebo keď je to možné aj priamo fyzicky. Pomoc týmto ľuďom je – môžeme povedať – hlavným prejavom lásky v tomto pôstnom období.

Nech nás dobrotivý Boh, na príhovor Panny Márie, v tomto pôstnom období posilňuje svojou milosťou v našom úsilí o dokonalosť života.

fr. Marián Slavomír Hovanec, OP