Hľa, Boží baránok, slová, ktoré poukazujú na pravého Mesiáša. Na tieto slová vykročia prví učeníci za Ježišom. A práve na tieto vzácne slová dnes pozdvihne veriaci človek svoj zrak pri každom slávení Eucharistie.

Keď Ján Krstiteľ pri rieke Jordán vyhlási spomínané slová poznania, jeho dvaja učeníci okamžite vyjdú  za Ježišom s túžbou nasledovať ho. Učiteľ, kde bývaš?  Bolo to tak silné stretnutie, že apoštol Ján nikdy nezabudol na čas stretnutia. Bolo štyri hodiny popoludní.

Apoštoli Ján, Ondrej a potom Peter sú poučení a vyslaní človekom, ktorého má v úcte celý Izrael. Úloha Jána Krstiteľa sa tak stáva požehnaním pre všetkých, ktorí počúvajú jeho hlas. Pri jeho nohách –  autorite, nájdu svoj zmysel a naplnenie života. Hľa Baránok … hľa zmysel tvojho života. 

Niečo obdobného sa odohráva v príbehu proroka Samuela, ktorého povedie a poučí kňaz Heli. On vysvetlí dieťaťu, neskúsenému Samuelovi, ako sa má rozprávať so svojím Pánom. Hovor, Pane, tvoj sluha počúva. Od toho momentu Pán je s ním a ani jediné jeho slovo nepadne nazmar.

Či už je to prorok Ján Krstiteľ, kňaz Héli alebo iní, všetci títo veľkí ľudia nám hovoria, akú dôležitú a nenahraditeľnú úlohu Pán vkladá do autorít. Rovnako však môžeme povedať aj do nás, ktorí sme vedení. S ako precíznosťou a úctou sa Pán stará o svoj ľud, o každého človeka. Všetko má svoj čas hovorí Kniha Kazateľ, čas kedy načúvame a sme vedení a čas kedy máme hovoriť a viesť (Kaz 3, 7b). Veď v určený čas prorok Samuel aj apoštoli načúvali, aby potom mohli ukazovať a privádzať maličkých k Pánovi.

Dnes, keď sa obraciam do minulosti, som naozaj vďačný za všetkých ľudí, ktorí ma viedli a vedú v živote za Pánom.

  • za život a výchovu
  • za schopnosť čítať a písať
  • za ich slovo a prst, ktoré ukázalo na Pána
  • za trpezlivosť a príklad odpúšťania
  • za pravú nádej a zmysel života

Pán Boh zaplať za každé múdre, dobré, láskavé slovo a skutok, lebo vďaka nim kráčame za Baránkom. Nech Pán na prihovor Jána a apoštolov požehná každú autoritu, lebo tak ako vtedy aj dnes sú pre nás obrovským darom na ceste.  Oni nám stále pripomínajú, kde je Pán.

fr. Matej Juraj Šulik, OP