V dnešnom úryvku Ježišovej rozlúčkovej reči, počúvame uistenie o tom, že i keď Pán Ježiš odchádza zo sveta, opäť sa raz vráti. Apoštoli po Ježišovom na nebo vystúpení počúvajú: „Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať“ (Sk 1, 11).

     Túto skutočnosť si pripomíname vždy vtedy, keď vyznávame Verím v Boha. Pán Ježiš ešte pred svojim odchodom prisľubuje „Tešiteľa, Ducha Svätého, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“ (Jn 14, 26). Prisľúbený Svätý Duch, bude viesť a učiť celé spoločenstvo veriacich – cirkev.

     My ľudia sa často cítime bezradní, a nevieme ako ďalej, ale Ježišove slová nestratili ani po dvetisíc rokoch silu nádeje. Nevieme kedy bude druhý Ježišov príchod, ale v dôvere v Božie slovo veríme, že Boh je vždy blízko nás, keď ho prosíme o pomoc. Bez pôsobenia Božieho Ducha by nám mnohé duchovné skutočnosti zostali úplne nezrozumiteľné.

     Pán Boh nie je vzdialený vo vesmírnych hlbinách, ale je blízko nás, v nás, v našom srdci. Pripomína nám: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok“ (Jn 14, 23). Boh je vždy blízko tých ľudí, ktorí sa ho snažia milovať a s úprimným srdcom ho hľadajú.

     Svätý Pavol napísal v liste Filipanom tamojším kresťanom: „A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (Flp 4, 7). Boží pokoj si nedokážeme predstaviť, ak sme paralyzovaní úzkosťou a strachom. Jeho úlohou je strážiť naše vnútro pred útokmi nepriateľa, ktoré nás môžu posúvať k zúfalstvu a ku vzbure proti Bohu.

    Pán Ježiš ponúka svoj pokoj aj nám. „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje“ (Jn 14, 27). Pán Ježiš nám ponúka pokoj, ktorý si udržiava v najťažších chvíľach svojho života, keď je ponižovaný a znevažovaný. Jeho pokoj je uistením, že Boh o nás vie, že sme v jeho starostlivosti, že i zlé skutočnosti sú v jeho réžii, ktorá dáva všetkému zmysel.

     Pri Ježišovej rozlúčke sú apoštoli naplnení nádejou a pokojom. Ale aj tak tomu dostatočne nerozumejú, tak, ako to ani my veľakrát nechápeme. Veď aj my sa často správame podobne ako apoštoli, hoci Boží Duch nám prostredníctvom Svätého písma a spoločenstva cirkvi, pripomína Ježišove slová o jeho pokoji.

     My ľudia sa obávame mnohých životných rizík, pretože ich vnímame oveľa intenzívnejšie, ako Ježišove slová o darovanom pokoji. A preto potrebujeme Pána Ježiša, každý deň nášho života, znova prosiť o dar jeho pokoja,  lebo ho nemôžeme dosiahnuť našim vlastným úsilím.

     Aj dnes k nám prichádza vzkriesený Pán Ježiš s pozdravom pokoja. Táto skutočnosť a toto vedomie nech nám vlieva nádej, povzbudenie a odvahu aj do ďalších dní, týždňov, mesiacov a rokov nášho života.