Výzvou k bdelosti, ktorú Ježiš Kristus v dnešnom evanjeliu adresuje svojim učeníkom, sa nám otvára nový cirkevný rok. Opäť vstupujeme do Adventu, počas ktorého môžeme nanovo prežívať tajomstvo nášho Spasiteľa v dejinách ľudstva. „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!“ (Hebr 13, 8) My ľudia v premenách času podliehame zmenám. Niektoré z nich súvisia s našou ľudskou prirodzenosťou, iné sú výsledkom nášho cieľavedomého úsilia.

 

 

 

 

Advent nás pozýva, aby sme sa neprestajne vnútorne obnovovali v Kristovi. On jediný je dokonalým naplnením našej identity a zjavuje nám zmysel života i poslanie každého z nás. Ak túto skutočnosť neprijímame do svojho života, odmietame tým aj kvalitatívne lepšiu budúcnosť, ktorú nám v Kristovi ponúka náš nebeský Otec. „V ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske“ (Ef 1, 4). Dovoľme vstupovať tejto pravde do nášho života. Učme sa hovoriť ako Kristus a milovať, ako nám to on zjavil. Konajme skutky milosrdenstva podľa jeho príkladu. Odpovieme tak na Ježišovu výzvu k bdelosti a zároveň pocítime aj jeho prítomnosť v našom živote.

 

fr. Šebastián Viliam Moric, OP