Aj svet prírody je veľkým príbehom, ktorý sa prihovára človeku. Obrazy, ktoré nám predkladá Božie slovo druhej adventnej nedele sú obrazom vyšších skutočnosti. „Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov“. Obraz zoschnutého pňa. Je to poetický výraz hriechu a nevernosti Dávidovej dynastie. A hľa, z tohto mŕtveho pňa vyrastá výhonok, neočakávaný počiatok života. Tento výhonok, sa objavuje tam, kde ho už nik nečakal.

Je to obraz milosti, ktorá je Božím darom, pretože suché korene by stromu nikdy nemohli dať život. Nad týmto zeleným výhonkom sa hneď objaví závan vetra. V hebrejčine vietor aj duch označuje to isté slovo používa na

„Nebude súdiť podľa zdania očí, ani nebude karhať podľa počutia, ale podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných a podľa práva bude rozhodovať v prospech ponížených zeme.“ Božie slovo, je aj slovo súdu, ktoré bude také mocné a skutočné, že porazí každého násilníka. Pohyb jeho perí sa bude podobať meču. Bohom poslaný Mesiáš bude stáť na strane spravodlivosti. V jeho príchode bude rozsudok smrti. Nie je správne aby sme Mesiáša oslabili víziou Ježiša, ktorý je len dobrý, jemný a sladký. On nás vyzýva k aktivite, činnosti, k budovaniu Božieho kráľovstva spravodlivosti, nestrannosti, ochrane chudobných. Iným obrazom je strom ktorý zarastá lístím a neprináša ovocie, taký musí padnúť pod sekerou a bude hodený do ohňa. Tak ako sa páli suché drevo, tak Mesiáš odhalí každé zlo ľudského pokrytectva, očisťujúc ľudské svedomie, vypaľujúc zlo na popol.

 Božie slovo druhej adventnej nedele nám predstavuje, akú povahu má mať naša viera. Ján Krstiteľ, ako aj Ježiš, začína ohlasovanie tou istou vetou: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ Obrátiť sa, to znamená zmeniť myslenie a život. Obrátenie tiež označuje napätie, hľadanie rozhodnutí, dokonca aj nepokoj. Rovnako aj odkrývanie tváre Boha spravodlivosti, pretože spravodlivosť je prvým krokom lásky a úcta je prameňom oddania sa Bohu. Obrátiť sa označuje aj vzplanutie popola, z viery bez života, chuti a vkusu k viere tvorivej horlivej, životodarnej. Nech nám adventný čas pomáha, prinášať Bohu ovocie hodné pokánia.

fr. šimon Ján Tyrol, OP