Bratia a sestry, v evanjeliu dnešnej nedele máme Ježišové slová „Nebojte sa ľudí. „ a o pár veršov ďalej „ Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.“ /Mt 10,26-33/

Beriem to ako výzvu pozrieť sa na texty a učiť sa od nášho majstra Ježiša Krista Nazaretského. V novom zákone je asi 300 textov o diablovi. Dôvod je jasný: nastala spásna doba, v ktorej Ježiš vzíťazí nad diablom a úplne zničí jeho kráľovstvo. Presvedčivo o tom hovorí svätý Ján: „A Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky.“ /1Jn 3,8/

Keď raz Ježiš vyučoval v synagóge, oboril sa na neho muž trápený zlým duchom: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ /Mk1,42/

Ježiš bojoval s diablom, a preto výklad učenia o satanovi nemožno podávať izolovane, ale treba ho vnímať vo svetle Kristovho vykúpenia a spojené s Kristom a Cirkvou.

Ježiš často spomína diabla a bojuje proti nemu hneď od začiatku svojho verejného účinkovania. Pokušenie na púšti počas 40 denného pôstu po krste v Jordáne. Výzva k ostražitosti pred diablom, ktorý nás nabáda ku kompromisom: Vaša reč nech je „áno-áno“, „Nie-nie“. Čo je navyše, pochádza od Zlého. /Mt5,37/

Majster nás učí modliť sa, aby sme boli chránení pred zlobou, to jest diablom: „A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.“ /Mt6,13/

Sv. Ján opisuje diabla ako „Božiu opicu“. Ktorá chce Boha napodobňovať vo všetkom:

  • Chce, aby sa mu klaňali /Zjv13,4/
  • Označuje znakom tých, ktorí ho nasledujú /Zjv16,2/ značí ich pečaťou vyvolených /Zjv7,1-8/
  • Tvári sa, že dokáže vstať z mŕtvych /Zjv13,3/

Je to krutý klamár, plný nenávisti a trpkosti, ktorý prenasleduje syna ženy, „lebo vie, že má málo času.“/Zjv 12,12/

Nepoškvrnený Baránok vydobyl konečné a trvalé víťazstvo. Ale diabol sa nevzdáva a chodí okolo nás:

„Buďte triezvi a bdejte!

Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.
Vzoprite sa mu, pevní vo viere.“
/1Pt5,8/

Nepravdivý výrok vyslovený s úmyslom klamať, je lož. Ježiš odhaľuje v lži diabolské dielo: “Vašim otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.“ /Jn8,44/

Posledná prosba k nášmu nebeskému Otcovi je obsiahnutá aj v Ježišovej modlitbe: „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.“ /Jn17,15/

Ak chceme nasledovať Krista a premieňať sa na jeho obraz, potrebujeme poznať rozmer vedenia Ducha svätého vo svojom živote. Boh nás skrze svojho Svätého Ducha motivuje, pobáda n konkrétne činy. Vnútorný hlas, ktorým v nás hovorí, nás často volá zaujať konkrétne postoje. Počúvnutie tohto hlasu neraz znamená posun do inej dimenzie rastu. Napr. vnútorným hlasom spoznáme, že Pán nás volá k prejaveniu služby milosrdenstva voči starej pani (urobiť nákup alebo stráviť s ňou trochu času v rozhovore). My toto volanie Ducha sv. nepočúvneme a rozhodneme sa prejsť okolo jej dverí, mysliac si, že to čo sa v nás ozýva, je len prehnaný súcit. Doma vo svojej izbe nad tým všetkým rozmýšľame a svedomie nám predsa nedá pokoj. Rozhodneme sa urobiť akoby „zadosťučinenie“ tomuto hlasu – teda Bohu – vo forme náhradného skutku. Budeme čítať o 10 min. dlhšie. Čo sme urobili?

  1. Neposlúchli sme Božie vedenie.
  2. Urobili sme skutok, ktorý od nás Boh v tej chvíli nechcel – čítali sme Písmo.

Čítanie Písma nie je v žiadnom prípade hriech, ale v tomto prípade čítanie Písma nebol ten skutok, ktorý sme mali vykonať. Tento skutok by sa dal nazvať mŕtvym skutkom.

Mŕtvy skutok je čokoľvek, čo robíme a nie je to iniciované Bohom. Mŕtvy skutok je čokoľvek, čo nemá v sebe Boží život. Ak niečo nie je z božej vôle, nebude to mať ani ovocie Bohom zmocnené.

Mŕtvy skutok je niečo, čo robíme v nesprávnom čase alebo nesprávnym motívom. Sú dve kategórie mŕtvych skutkov:

  1. Všetko, čím sa chceme zapáčiť ľuďom alebo získať priazeň u Boha. Aj zbožné, biblické skutky, ktoré robíme len preto, aby nás ľudia mali radi. Skutky, ktoré konáme pred Bohom, aby sme získali ospravedlnenie, neuvedomujúc si, že spása je zadarmo, skrze vieru v Ježiša krista.
  2. Všetko, čomu v našej službe Bohu chýba Boží život

*Cirkev v Sardách mala meno, že žije, no v skutočnosti bola mŕtva. /Zjv3,1-2/

*Dávid spočítal izraelských bojovníkov a 70. tis. Z nich zahynulo, pretože Dávid dôveroval nesprávnej veci. /2Sam24,10/

*Mojžiš z nesprávnej horlivosti zabil Egypťana. /Ex2,11-12/

Ježiš povedal, že robí len to, čo vidí robiť Otca. Ježiš nekonal mŕtve skutky. Všetko, čo robil, boli Otcove skutky. /Jn14,10/

Boh hľadá tých, ktorí budú rásť v zrelosti. Hľadá tých, na ktorých sa ostatní budú môcť pozerať a ktorých viera, poslušnosť a zbožnosť bude pre nich príkladom. Potrebujeme však podriadiť svoje životy nášmu nebeskému Otcovi, potrebujeme mu dôverovať, čakať na jeho usmernenia a vedenie a poslúchať ho, ak nás žiada, aby sme pre neho niečo urobili. On chce aby sme sa nebáli ľudí. Ak odstránime zo svojho konania mŕtve skutky, budeme môcť skutočne rásť a poznávať, ako by v danej situácii konal Boh. Nie sme v tom sami, máme Ducha svätého, ktorý nám pomôže!! Amen.

fr. Tadeáš Alexander Horváth, OP