Tadeáš OP

Skrze vieru sme vstúpili do večného vzťahu s naším Pánom Ježišom Kristom. Žijeme v Bohu a zomreli sme hriechu a spolu s Kristom sme posadení v nebi. /Ef 2,6/ V Kristovi je každý z nás dôležitý, sme spôsobilí a sme milovaní. Satan nás nemôže odviesť od Krista a zničiť našu hodnotu v Božích očiach, aj keď nás neustále obviňuje z toho, že ani pre ľudí ani pre Boha nemáme veľkú cenu. Ak nás o tom a iných klamstvách presvedčí, môžeme sa stať formálnymi kresťanmi.

Najprv nás pokúša slovami: „Prečo to neskúsiš? Každý to predsa robí. Dá sa s tým žiť. Nikto o tom nemusí vedieť.“ Keď podľahneme jeho pokušeniu, zmení rétoriku a obviňuje nás: „Čo si to za kresťana? Čo to robíš? Nikdy sa s tým nevyrovnáš.“ Mnohí kresťania prežívajú opakovane porážky a sklamania, pretože veria jeho klamstvám, a tak stratia aj slobodu, ktorú im ponúka Boh.

V čase svojho vysvätenia dostal Timotej zvláštne dary Ducha Svätého, ktoré ho urobili schopným slúžiť cirkvi. Pavol hovorí Timotejovi, aby rozvíjal svoje dary, povzbudzoval ho, aby vytrval. Timotej nepotreboval nové zjavenie alebo nové dary – on potreboval odvahu a sebadisciplínu, aby sa pevne držal pravdy a využíval dary, ktoré už dostal. Ak vykročí odvážne vo viere a bude stále znovu hlásať evanjelium, Duch Svätý ho bude sprevádzať a dá mu moc a silu. Timotej narazil na silný odpor voči evanjeliovému posolstvu a voči sebe samému ako vodcovi. Jeho mladosť, priateľstvo s Pavlom, ktorý je pre evanjelium vo väzení,  sa stali terčom odporu. Pavol nalieha na neho, aby bol odvážny.

Žiadne rúcho, ktoré si oblečieme sami, nebude dostatočne čisté

Ak dovolíme ľudom, aby nás zastrašovali, nebudeme môcť účinne slúžiť Bohu. Moc Ducha Svätého nám môže pomôcť, aby sme ovládli strach z druhých ľudí a pokračovali v Božom diele. Svätý Pavol spomína tri vlastnosti dobrého kresťanského vodcu: múdrosť, vytrvalosť a lásku. Platí to aj pre nás, pretože aj v nás žije Duch Svätý. V tomto Duchu, v pravde, pokore a ľútosti môžeme sa kajať a zanechať každé klamstvo a zlo. Boh pokarhal satana a dal nám nové rúcho. Boh nám nielen odpustil, ale tiež nás zbavil našich špinavých šiat a obliekol nám čisté rúcho svojej spravodlivosti. Šaty si nemeníme sami, ale nám ich vymieňa Boh. Žiadne naše rúcho spravodlivosti nie je dostatočne čisté na to, aby nás v ňom Boh mohol prijať. Ak sa Bohu vo viere podriadime, dá nám nové šaty.

V čase, keď sa začalo prenasledovanie, Timotej sa mohol obávať pokračovať v kázaní o Kristovi. Jeho strach bol opodstatnený. Ako ho Pavol upozorňoval, utrpenie nenechá na seba čakať. Timoteja, podobne ako Pavla, uväznili pre kázanie evanjelia. Pavol sľúbil Timotejovi, že Boh mu dá silu a bude pripravený, keď nastanú ťažkosti. Aj keď nám nehrozí prenasledovanie, môže byť ťažké, aby sme hlásali vieru v Krista. Našťastie aj my, tak ako Pavol a Timotej, môžeme aj v tejto dnes neľahkej dobe požiadať Ducha Svätého o vieru, silu a odvahu.

fr. Tadeáš Alexander Horváth, OP