Pokoj vám súrodenci,

dnes nám zaznievajú posledné Ježišove inštrukcie pred opustením sveta: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ /Mt28,19-20/

Tento text je jedným z tých novozákonných textov Ježišovho učenia, ktoré nám poukazuje na Trojicu. V dejinách spásy sa Boh dáva ľudstvu postupne poznávať. Aj v textoch starého zákona nachádzame zmienky poukazujúce na Boha a pestrosť jeho opisu. „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ /Gn1,1/. Boh svojim všemohúcim slovom stvoril svet, usporiadal ho a upravil. „Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.“ /Gn1,2/.   Po hriechu prvých rodičov Adama a Evy nachádzame potrestanie a prísľub Mesiáša – Božieho syna Ježiša Krista. „ Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“  / Gn3,15/.

„Pozeral som sa kým postavili tróny a zasadol Starec dní, jeho rúcho bolo biele ako sneh „…. /Dan7,9/.  „Videl som v nočnom videní a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka…“ Dan 7,13/.

Raz za pátrom Piom z Pietraluciny prišla žena a pýtala sa ho ako by jej pomohol pochopiť Trojicu. On jej to vysvetlil na príklade výroby chleba. Pri výrobe sa používajú tri veci múka, voda a kvas. Všetky sa spolu v istom pomere zmiešajú, časom sa všetky zložky spoja v jedno a vytvoria cesto. To sa tepelne upraví pečením a tak vznikne z toho chutný a voňavý chlieb.

Ak trojičný spôsob života Boha hovorí o tom, aký je skutočne Ježiš a Ježiš zase zjavuje to, aký je Boh, ktorý neváha vstúpiť do života iného, aby ho vytiahol, naplnil a oslávil potom náuka o Trojici má zásadný význam pre život kresťanov. Akého Boha prijímajú ľudia , takými sa napokon stávajú sami. A platí to aj naopak, akými sú ľudia, tak vnímajú Boha. Spoločenstvo a vzťahy sú zásadnou vecou a tak ak Ježiš hovorí o Bohu ako o svojom otcovi a sám o sebe ako o synovi.  „Ak ma milujete,“ – hovorí Ježiš – „ budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky- Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.“ /Jn 14,15-17/.

Boh stvoril človeka ako bytosť, ktorá životne potrebuje žiť vo vzťahoch. Ak je človek stvorený na Boží obraz /Gn1,27/. a zároveň bytostne túži po vzťahoch, pretože len v nich môže ako v zrkadle vidieť svoju vlastnú tvár, potom takým – a teda vzťahovým – musí byť aj Boh. A vzťahovosť nie je možná bez spoločenstva osôb. To je akýmsi „dôkazom“, toho , že kresťania naozaj neveria v úzkoprsého monoteistického osamoteného Boha.

Tak poďme, sestry a bratia, Slovensko dnes potrebuje ako jeden z národov počuť, vidieť aj čítať Božie slovo. … „aby dobre bolo tebe i tvojim synom po tebe a aby si dlho žil v krajne, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh.“ Záver dnešného prvého čítania. /Dt 4,40/ . Keď čítame tieto slová, cítim, že je to prorocké slovo. Dnes cirkev na Slovensku aj naše farnosti, rodiny sú v ťažkej situácia a v mnohom nie sú šťastné a na tom dobre. Aj my často plačeme nad deťmi, keď opúšťajú Cirkev, keď, ju kritizujú. Vidíme že ľudia vo farnostiach na svojej ceste za Kristom nemajú záujem o spoluprácu. Vidíme, že kňazi nevydávajú opravdivé svedectvo, ktoré majú vydávať. Pozrime sa na naše rodiny, ktoré sú rozhádané. Ako sa môžu vyschnuté pramene znova naplniť vodou? Ako sa môže vyprahnutá zem zazelenať trávou, kvetmi a stromami? Jedine mocou Ducha Svätého. Pozrime sa na to konkrétne. Duch Svätý nie je vzduch, nemožno si ho len tak ľahko predstaviť a nepadne nám na zem ako dážď. Ducha Svätého nevidíme.  Je možné vidieť Ducha Svätého? Nie. Ale je možné ho vidieť v ľuďoch, ktorí sú plní Ducha. Možno ho vidieť v ľuďoch vo farnosti, ktorí sú plní Ducha. Možno ho vidieť v matkách, v manželoch, robotníkoch, mladých ľuďoch aj deťoch. Možno ho vidieť, podobne ako vidíme vietor prejavujúci sa pohybom stromov.

Pán prisľúbil, že obnoví ľud, národy a teda aj Slovensko, nás, naše rodiny, farnosti, kňazov, a všetok svoj ľud. Ale ako? Cez Vás, cez každého z vás. Je to Boží plán s nami. Boží plán sa uskutoční iba vtedy povieme „áno“ Každý z nás, je veľmi dôležitý pre Pána. Nikdy nehovorme: „Som primladý, som pristarý.“  Boh povolal Mojžiša, keď mal osemdesiat rokov, aby vyviedol izraelský národ z Egypta. Dávida povolal ako mladíka, aby bojoval a zvíťazil nad Filištíncami. Boh povolal mladého Daniela a dal mu múdrosť, aby obhájil Zuzanu, ktorú krivo obvinili a chceli poslať na smrť. Boh si vyvolil aj ženy a pomocou nich viedol víťazné boje.

Poprosme dnes Trojjediného Boha, aby nás naplnil svojim Duchom a aby sme dokázali povedať áno na jeho volanie. Amen.

 

 

In: Portské, steak a Biblia, Jozef Husovský, 2020, str. 162, 190.

Páter Pio z Pietraluciny a Mária ?

Keď Duch Svätý píše môj život, Elias Vella, str. 218-9