Bratia a sestry, v evanjeliu dnešnej slávnosti čítame:

Ježiš povedal svojim učeníkom:“ Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Hľa, ja vám zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste , kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“

Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme a velebili Boha./Lk24,46-53/

Jeruzalemom dneška je aj naša cirkev, je to naša rodina, farnosť, naša cirkev na Slovensku. Aj rodina, rehoľné spoločenstvo, miesto do ktorého nás Boh povolal.  A my často pozeráme na náš Jeruzalem cez slzy. Plačeme nad svojimi deťmi, ktoré opúšťajú Cirkev a podobne. Pozeráme sa na naše rodiny, ktoré sú rozhádané. Vidíme, že naše dospievajúce deti necítia potrebu Boha vo svojom živote, ale myslia, že si poradia aj bez neho.

Pozrime sa, čo nám hovorí Ježiš, keď sa pozeráme na náš zničený Jeruzalem: „Tešte sa z Jeruzalemom a plesajte nad ním, všetci jeho milovníci, radujte sa s ním, radujte sa všetci, čo ste nad ním trúchlili“… Lebo Pán hovorí:“ Hľa ja prikloním k nemu pokoj ako rieku a slávu národov ako rozvodnený potok“. … „Keď to uvidíte, zaraduje sa vám srdce, kosti vám vypučia ako zeleň a Pánova ruka sa dá poznať jeho sluhom…“ /Iz66,10-14/

Ako sa to stane? Ako sa môžu vyschnuté pramene znova naplniť vodou? Ako sa môže vyschnutá zem zazelenať trávou, kvetmi a stromami? Jedine mocou Ducha Svätého. Jedine Duch Svätý môže dať rozkvet nášmu Jeruzalemu a tak zachrániť Cirkev a rozšíriť ju do iných národov. Len duch Svätý môže obnoviť naše rodiny, farnosti, naše rehoľné spoločenstvá a aj nás. Toto je plán, a toto je Boží plán. Podľa Božieho plánu sa má suchá zem znova zakvitnúť a rieky znova naplniť vodou.

Boží plán sa uskutoční iba vtedy, keď povieme „Áno“. Každý z nás, bratia a sestry, je veľmi dôležitý pre Pána. Nepovedz „ Som primladý, som pristarý.“ Boh povolal Mojžiša, keď mal osemdesiat rokov, aby vyviedol izraelský národ z Egypta. Dávida povolal ako mladíka, aby bojoval a zvíťazil. Boh si vyvolil aj ženy a pomocou nich viedol víťazné boje. Nehovor „ Ja nie som vyvolený“. Všetci sme vyvolení, lebo Boh nás chce všetkých použiť pri obnove štruktúr, pri obnove Cirkvi, do ktorej patríme ako živí členovia.

Poprosme dnes Pána, aby nás naplnil Duchom a aby sme dokázali povedať áno na jeho volanie. Amen.

fr. Tadeáš Alexander Horváth, OP