Od 6. do 9. augusta sa slávila v Čičmanoch II. provinčná kapitula laických dominikánov.

Nakoľko je to krátko pred rokom 2014, ktorý je v reholi venovaný nášmu poslaniu, provinčná kapitula chce kráčať v tejto línii a za tému si zvolila účasť laikov na prorockom poslaní Cirkvi a rehole: „Vaši synovia i vaše dcéry budú prorokovať; vaši starci budú mať sny; vaši mladíci budú mať videnia.“ (Joel 3,1)

Keď Ježiš rozposiela apoštolov kázať, prikazuje im: „Choďte do celého sveta“ (Mk 16,15), „chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte.“ (Mt 10,8) Naše prorocké poslanie sa uskutočňuje v dvoch dimenziách: putovať k horizontom a byť na blízku tým, ktorým sa ohlasuje radostná zvesť. S dvojitou dispozíciou, ako hovorí sv. Tomáš Akvinský: „na jednej strane veľká duša, ktorá sa nebojí veľkých vecí – ide smerom k horizontu, ktorý nekončí; a na strane druhej pokora, ktorá berie do úvahy malé veci.

Provinční delegáti rokovali v štyroch skupinách: Kázanie a laici na Slovensku, Bratský život a riadenie, Formácia a štúdium, Modlitba.

iiprovincna_kapitula_plagatBlízko až za horizonty, ďaleko až na dotyk ruky