V rámci jubilejného roka Rehole kazateľov, sme aj my, laickí dominikáni spolu s promótorom boli pozvaní na hostinu, ktorá je obrazom Božej štedrosti, ktorá človeka pozýva k tomu, aby objavil pravdu o sebe. Počas piatich dní sme v dome sv. Bystríka v Čičmanoch v dňoch 4. – 8. augusta 2021 spoločne slávili IV. Provinčnú kapitulu Bratstva laikov sv. Dominika na Slovensku, v rámci ktorej sme oslávili aj Dies natalis (deň narodenia pre nebo) sv.  Dominika, deň, kedy si Pán povolal sv. Dominika na nebeskú svadobnú hostinu. Pamätali sme na to, že sa stávame tým, čo oslavujeme.

Počas týchto dní sme spoločne zhodnotili život bratstiev, realizáciu nariadení a odporúčaní z III. Provinčnej kapituly a hodnotenie jednotlivých pilierov našej spirituality za uplynulé štyri roky. Pracovali sme v komisiách:

  1. Kázanie a laici v cirkvi a reholi,
  2. Modlitba a štúdium,
  3. Formácia a povolania
  4. Spoločný bratský život a riadenie.

Výsledkom našej usilovnej práce sú podklady pre prípravu Aktov provinčnej kapituly a zároveň sme si zvolili novú  provinčnú predstavenú Evu Antonínu a členov provinčnej rady: Peter Jeremiáš (sócius), Martin Klement (asistent pre povolania a formáciu), Klára Alberta , Mária Villana, Mária Pia, Katarína Klára, Silvester Ľudovít.

V piatok nás svojou návštevou potešili sestry Karola a Jakuba a v sobotu nás navštívil brat Alan a povzbudil nás svojou prednáškou, aby sme sa naučili v ľuďoch okolo seba vidieť niekoho viac, aby sme sa vytrvalo učili stať živými hostiteľmi, teda tými, ktorí vidia okolo seba bratov a sestry. Aby sme sa nebáli hraníc, ktoré vytvorila naša spoločnosť. Hraníc medzi veriacimi a neveriacimi, hraníc medzi ľuďmi s inými názormi, hraníc, ktoré si vytvárame aj sami. Vieme, že ohlasovanie je vždy spojené s ťažkosťami. Byť kazateľom znamená viesť boj. Kazateľ káže aj vtedy, keď mu to prináša ťažkosti, problémy. Povzbudil nás, aby sme neostali len pri ohlasovaní, ale aby sme sa nechali formovať Božím Slovom. Cesta Slova je ukončená, keď je Slovo odovzdané a rodí nový život.

Na večernej opekačke nás svojou prítomnosťou potešili aj bratia zo Žiliny, bratia Jakub, Tadeáš, Michal a Benedikt.

Provinčnú kapitulu sme zakončili v nedeľu slávnonstnou sv. omšou a Obradom uvedenia do úradu novej provinčnej predstavenej a členov provinčnej rady.