Ukrižovanie, tak bolestivý trest pre Ježiša. Pre toho, ktorý bol úplne bez hriechu. Ježiš nemusel, ale predsa prijal tento kalich utrpenia. A prečo tak urobil?

V ukrižovaní nachádzame veľmi veľa dôkazov o Božej láske k nám. Samotné ukrižovanie je najvyšším stupňom lásky. Ale prečo práve ukrižovanie musel Ježiš podstúpiť? Svätý Tomáš Akvinský poukazuje na dve dôležité príčiny. Prvou je, aby nám dal liek proti hriechom a druhou, aby nám dal príklad, ako máme žiť. Liekom preto, lebo krížom sme vykúpení z hriechov, a ak sa chceme podobať Kristovi, musíme podľa neho žiť. Samozrejme Boh od nás nežiada, aby sme si nejakým spôsobom ubližovali, stačí, ak budeme žiť tieto hlavné čnosti, ktoré nachádzame u Ježiša pri ukrižovaní: láska, trpezlivosť, pokora, poslušnosť.

Samotný kríž je symbolom viery. Max Lucado opisuje význam kríža takto: „Jeden trám je horizontálny, druhý je vertikálny. Jeden sa načahuje von – ako Božia láska. Druhý siaha nahor – ako Božia svätosť. Jeden stelesňuje šírku jeho lásky, druhý vyjadruje výšku jeho svätosti. Kríž je priesečník. Miesto, kde Boh odpustil svojim deťom bez toho, aby znížil kritériá.“

Ježiš na kríži vyslovuje slovo: „Žíznim.“ Čo vlastne toto slovo znamená? Ježiš v skutočnosti nebol smädný po vode, ale on je smädný po nás, po našej láske. Vojaci mu nedali napiť vody, ale dali mu ocot. Matka Tereza vysvetľuje hĺbku tohto úkonu takto: „Ocot sú naše hriechy, nedbanlivosť, slabosti, zlyhania, zrady, jednoducho je to špina nášho života. Pretože ocot, ktorý bol pri kríži, slúžil pre rímskych vojakov na umývanie rúk a ramien. Boh nás nemiluje len nejakou láskou, ale slovo „žíznim“ je posledný a najväčší prejav lásky Pána, ba až jeho túžby po láske svojich stvorení a po záchrane duší.“

Ježiš na kríži má roztiahnuté ruky dokorán, má otvorenú náruč pre nás. Ježiš svojimi ranami objíma svet. Darúva nám svoju lásku a túži len po tom, aby sme túto Jeho lásku prijímali každý deň. Žime tak, aby náš život bol odpoveďou na Kristovu lásku. Nechajme sa premieňať láskou a nebojme sa prijať kríž. Už si viac nevyčítaj minulosť a svoje hriechy. Ježiš už zaplatil za nás vlastnou krvou. A to je ten najväčší dar, za ktorý treba ďakovať.

Dominika Paliesková