Nanebovstúpenie Pána je tak trochu tajomná udalosť dejín spásy. Pozrieme sa, ako ju videl a vo svojich dielach komentoval svätý Tomáš Akvinský.

Ježiš ako nebeský Vládca. Tomáš Akvinský zdôrazňuje, že Nanebovstúpením sa Ježiš vzdáva svojho pozemského tela a stúpa do nebeskej slávy, aby zaujal svoje miesto po pravici Otca.

Prítomnosť Krista v Cirkvi. Po Nanebovstúpení sa Ježišovo poslanie a jeho prítomnosť na zemi preniesli na jeho nasledovníkov, veriacich. Skrze svojho Ducha Ježiš zostáva prítomný v Cirkvi a poskytuje jej vedenie a pomoc.

Prísľub večného života. Tomáš Akvinský zdôrazňuje, že Nanebovstúpenie Pána otvorilo cestu k večnému životu pre veriacich. Ježiš vstúpil do neba, aby nám pripravil miesto a prítomnosťou Ducha Svätého nás posilňuje vo viere a nádeji na večný život s Bohom.

Pozdvihnutie ľudskej prirodzenosti. Tomáš Akvinský hovorí o tom, že Nanebovstúpením Pána sa ľudská prirodzenosť vyvýšila a dosiahla svoj plný potenciál. Kristus ako skutočný človek vystúpil do nebeskej slávy, čím otvoril cestu pre iných, aby mohli nasledovať jeho príklad a dosiahnuť svoje pravé poslanie a konečný cieľ.

Prítomnosť Krista v Eucharistii.  Tomáš Akvinský hovorí aj o spojení medzi Nanebovstúpením Pána a Eucharistiou. Sám Ježiš, keď vystupoval do nebies, neodňal svoju prítomnosť zo sveta, ale zostal skutočne bytostne prítomný v Eucharistii. Preto Nanebovstúpenie Pána a Eucharistia sú prepojené a majú hlboký význam pre život Cirkvi.

-js-

Obrázok: commons.wikimedia.org