Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi,ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

(Lk 2, 22–24)

Bergognone: Predstavenie v chráme

Bergognone: Predstavenie v chráme (1494)

Mária a Jozef boli verní Židia, ktorí poslúchali Mojžišov zákon. Židovský zákon predpisoval, že pre prvorodeného syna je potrebné vykonať dva rituálne úkony. 

Prvým bolo očistenie matky. Matka novorodenca bola po pôrode sedem dní rituálne nečistá a potom mala „stráviť ešte tridsaťtri dní v stave čistoty krvi“ (Lv 12). Počas týchto štyridsiatich dní „nesmie sa dotknúť ničoho svätého a nesmie prísť do svätyne, kým sa neskončia dni jej očisťovania.“ Z tohto dôvodu sa dnešný sviatok do 7. storočia nazýval „Očisťovanie Panny Márie“. 

Druhým bolo vykúpenie prvorodeného syna. Otec prvorodeného syna mal „vykúpiť“ dieťa obetovaním piatich šeklov kňazovi, aby potom kňaz odovzdal dieťa Pánovi (pozri Nm 18, 16). Pripomeňme si, že prvorodený muž zo všetkých Egypťanov, zvierat a detí, bol zabitý počas desiatej egyptskej rany, ale prvorodení muži Izraelitov boli ušetrení. Takže táto obeta za prvorodeného syna v chráme bola spôsobom, ako ho rituálne vykúpiť na pamiatku ochrany počas tejto rany. Dnešný sviatok sa tiež označuje ako „Predstavenie v chráme“.

„Hromnice“ je tiež tradičný názov pre dnešný sviatok, pretože už v piatom storočí sa vyvinul zvyk sláviť tento sviatok pri zapálených sviečkach. Zapálené sviečky symbolizovali Simeonovo proroctvo, že Ježiš bude „svetlom na osvietenie pohanov“. Napokon, tento sviatok bol označovaný ako „Sviatok svätého stretnutia“, pretože Boh sa v osobe Ježiša stretol so Simeonom a Annou v chráme.

Dnešný sviatok sa v Cirkvi slávi štyridsať dní po Vianociach. Mária bola od svojho počatia čistá a bez hriechu a hoci Boží Syn nepotreboval vykúpiť, Mária a Jozef splnili tieto rituálne povinnosti.

Jadrom tejto slávnosti je stretnutie Simeona a Anny s Ježiškom v chráme. Práve v tomto svätom stretnutí sa po prvýkrát prejavuje Ježišovo božstvo ľudským prorokom. Pri jeho narodení anjeli ohlasovali pastierom Jeho božstvo, ale v chráme Simeon ako prvý pochopil a ohlásil Ježiša ako Spasiteľa sveta. Tiež prorokoval, že toto spasenie sa uskutoční mečom bolesti, ktorý prebodne Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Anna, prorokyňa, tiež predstúpila a „velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema“ (Lk 2, 38). Tieto rituálne úkony boli teda aj momentom, v ktorom sa svetu ukázalo Ježišovo božské poslanie.

-js-

Obrázok: commons.wikimedia.org