Rozlišovanie dobra a zla so sv. Tomášom Akvinským

V duchu týchto slov sa niesol víkend 31. januára až 2. februára 2020, ktorý naši stredoškoláci strávili na Ábelovej. Ticho a pokoj, ktoré Pustý dvor svojim návštevníkom ponúka, pomáha stíšiť taktiež nás samých a s úctou načúvať Božiemu slovu. To nám tento víkend pomáhali hlbšie pochopiť brat Samuel a brat Lukáš.

Hneď v prvý večer nás br. Samuel začal zasväcovať do tajomstiev morálnej teológie. K tomu, aby sme vedeli ako dobro a zlo rozlišovať, bolo potrebné si ich definovať. Po plodnej diskusii sme sa pomodlili vešpery a večer sme zakončili pohľadom upretým na zimnú nočnú oblohu plnú hviezd a mlčky žasli nad majestátom Nášho Nebeského Otca.

Nasledujúci deň sme začali liturgiou hodín, ktorá nás sprevádzala celým víkendom. Lebo práve modlitba dáva silu a dar rozlišovať, ktorý je potrebný na riešenie morálnych dilem a hľadania odpovedí na otázky, ktoré sa v našich hľadajúcich srdciach aj počas tohto stretnutia často vynorili. Vzácny čas sme strávili aj počas adorácie v rozjímaní pred Najsvätejšou sviatosťou, kde sme prednášali naše vďaky a prosby.

V nedeľu sme sa zobúdzali do krásneho slnečného rána. Ako to už býva zvykom, dnešný deň nás čakalo kázanie. Každý prispel svojím svedectvom, vyjadrením myšlienok a pocitov. Takto vznikla krásna atmosféra, ktorú odzrkadľovali aj naše radostné úsmevy. Po nedeľnej svätej omši a slávení sviatku Obetovania Pána nasledoval pokrm pozemský, o ktorý sa celý čas starala naša Veronika. Takto sme sa opäť na nejaký čas rozlúčili s Ábelovou a zasa o niečo múdrejší sme sa vrátili do svojich domovov.

Túžba poznávať sídli v každom z nás. Hľadanie dobra súvisí s poznávaním Pravdy, ktorou je Ježiš Kristus a tú spoznáme iba vtedy, keď budeme milovať. Rozlíšiť dobro a zlo je niekedy náročné. No kľúčom, ktorý nám pomôže odomknúť dvere k pravému poznaniu je LÁSKA.

Peter Šašak