Dňa 11. až 13. februára sa v Dome sv. Ulricha v nemeckom Augsburgu uskutočnilo prípravné stretnutie európskych dominikánov pred celorehoľnou konferenciou o kázaní, ktorá sa bude konať 10. – 14. októbra v St. Louis, Missouri v USA.

Európski dominikáni zo siedmich krajín tam zdieľali svoje skúsenosti z kázania. Slovenskú provinciu na stretnutí zastupovali bratia Ján, Damián a Samuel, ktorí ôsmim bratom a dvom sestrám prezentovali kázanie našej rehole na Slovensku najmä prostredníctvom troch jedinečných projektov: duchovno-umeleckého Dotyku krásy, košického Klubu 25+ a letných pouličných misií, na ktorých slovenskí bratia spolupracujú s Českou dominikánskou provinciou.
Slovenskí bratia boli poverení prípravou workshopu o kázaní prostredníctvom umenia na hlavnej konferencii v St. Louis, ktorú pripravujú tri inštitúty našej rehole: Inštitút pastorálnej homiletiky zo severonemeckej provincie Teutónia, Teologický inštitút sv. Tomáša Akvinského z Provincie sv. Alberta Veľkého v USA a Inštitút kázania z Filipínskej provincie. Konferencie sa zúčastní aj magister rehole Bruno Cadoré s niektorými členmi svojej rady.“