🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Končí sa kazateľský cyklus o krste a birmovaní. Dozvedeli sme sa v ňom veľa skvelých vecí o pôsobení Božej milosti. Ak však tieto sviatosti (rovnako ako zvyšných päť) pôsobia ex opere operato, a teda ich účinnosť pochádza priamo z „vykonaného úkonu“ a nie z viery a nábožnosti ich vysluhovateľa ani ich príjemcu, ako je možné, že na nás, ich prijímateľoch, často nie je badateľný dar Božieho života, ktorý dostávame pri krste, ani osobitná sila Ducha Svätého, ktorú dostávame pri sviatosti birmovania?

Výraz ex opere operato vo sviatostiach zdôrazňuje dokonalosť Božieho daru pred osobitnou disponovanosťou vysluhovateľa a prijímateľa. Neznamená to však, že by sviatosti pôsobili magicky na svojho príjemcu, ktorý by bol voči nim čisto pasívny, ako keď vylejete farbu na hrudu hliny. Znamená, že dispozície príjemcu nie sú príčinou prijímanej milosti, ale ostávajú nevyhnutnou podmienkou na jej prijatie. Je to podobné ako keď Zuzka sype Katke do rúk zrno. Množstvo zrna závisí v prvom rade od Zuzky, ale potom aj, hoci sekundárne, od Katky a jej schopnosti zachytiť odovzdávané zrno. Katka neprijme viac, ako sa jej Zuzka rozhodne nadeliť, ale môže prijať oveľa menej (dokonca aj nič) z toho, čo Zuzka dáva.

Ex opere operato znamená, že sviatosti sú Božím dielom. Na ich podstatu nemá vplyv, kto ich prijíma. Ich povaha sa nemení zásluhami, túžbami ani pocitmi ich príjemcu. Posväcujúca milosť, ktorú nám odovzdávajú, je totiž celkom iného rádu, ktorý nás ľudí prekračuje. Tu sa skrýva odpoveď na otázku nášho vnímania účinnosti sviatostí. Ak je posväcujúca milosť vo svojej podstate nadprirodzená, našimi zmyslami a pocitmi ju nemôžeme zachytiť. Nedokážeme teda s úplnou presnosťou vnímať, nakoľko účinná v nás tá-ktorá sviatosť práve je.

Ak sú sviatosti Božím dielom par excellence, našou prvoradou úlohou je nerobiť prekážky Božiemu pôsobeniu. Ako teda prijímať sviatosti, aby v nás prinášali úžitok? Prvou nevyhnutnou podmienkou je vôľa/úmysel príjemcu, ktorý má byť pozorný, vedomý a explicitný. Ten sa môže posilniť dobrou prípravou na prijatie sviatosti, ktorá spočíva v modlitbe, vnútornom stíšení či čítaní Svätého písma. Ako hovorí sv. Augustín: „Boh ťa vykúpil bez teba, ale nespasí ťa bez teba.“ Nech nás takéto vyznačenie motivuje k stále plodnejšiemu prijímaniu jeho skvelých darov.

Samuel P. Lovás, OP