🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Kto môže prijať sviatosť birmovania? Ako nám hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi: „Sviatosť birmovania môže a má prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol birmovaný. Keďže krst, birmovanie a Eucharistia tvoria jednotu, veriaci sú povinní prijať túto sviatosť vo vhodnom čase, lebo sviatosť krstu je síce bez birmovania a Eucharistie platná a účinná, ale uvádzanie do kresťanského života ostáva neúplné.“ Birmovanie teda môže prijať každý pokrstený, ktorý však má o tento krok v duchovnom raste záujem. Aký vek je ale vhodný na prijatie tejto sviatosti? Už po stáročia sa ako orientačný bod na prijatie birmovania určuje „vek usudzovania“, ktorý je však pre každého z nás individuálny, lebo ako hovorí svätý Tomáš Akvinský: „Telesný vek nepodmieňuje dušu. Preto človek môže aj v detskom veku dosiahnuť dokonalosť duchovného veku.“ Alebo ako nám to hovorí Kniha Múdrosti: „Nie dlhé roky robia starobu hodnou cti.“ A keďže sa o birmovaní často hovorí ako o „sviatosti kresťanskej zrelosti“, nemal by sa pri tom zamieňať vek dospelosti vo viere s fyzickým vekom dospelosti.

Takže, aby sme to zhrnuli, rozhodnutie pristúpiť k birmovaniu musí byť naše vlastné, osobné rozhodnutie vykročiť vpred do života ako aktívny a „pomazaný“ kresťan, ktorý si uvedomuje dôležitosť a krásu tejto sviatosti a dokáže mať aktívnu účasť na živote Cirkvi. Ak je pripravený prijať túto mieru zodpovednosti aj v detskom veku, je jeho krok veľmi vítaný. Netreba sa však unáhliť a ak sa človek necíti na prijatie birmovania v mladom veku,stále môže pristúpiť k sviatosti aj v dospelosti.

Posledná vec, na ktorú treba poukázať, je fakt, že na prijatie birmovania je potrebný stav milosti. Birmovanec má pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sa očistil a horlivejšia modlitba ho má pripraviť k tomu, aby ochotne prijal silu a milosti Ducha Svätého.

Príprava na birmovanie má viesť kresťana k intímnejšiemu zjednoteniu sa s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi, aby na seba mohol lepšie vziať apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná príprava usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti k Cirkvi a aj k farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov.

Tomáš Briška